فارکس به زبان ساده

توان تحلیل

درمان دیستروفی عضلانی

آنالیز اگزرژی و تحلیل زیست محیطی یک سیستم ترکیبی تولید همزمان توان و حرارت تغذیه شده با پوسته برنج

در تحقیق حاضر، یک سیستم تولید همزمان توان و حرارت متشکل از پیل­سوختی اکسید جامد و گازساز زیست توده معرفی شده است. در این سیستم از لوله­های حرارتی برای انتقال حرارت از محفظه پس­سوز به بستر گازساز استفاده شد. نتایج حاکی از آن است که زمانی­که دمای پیل سوختی افزایش یابد، بازده سیستم افزایش و بازگشت ناپذیری­ها کاهش می­یابد. در چگالی جریان A/m 2 4000 و دمای خروجی پیل­سوختی °C850، بازده­های گاز سرد گازسازی زیست­توده و اگزرژی به ترتیب 74/91% و 79/45 % بدست می­آید. همچنین هیدروژن 35% از ترکیب گاز سنتز خروجی از گازساز را به خود اختصاص می­دهد

کلیدواژه‌ها

موضوعات

 • ترمودینامیک سیستمهای چند جزئی

مراجع

] Hoel, M., and Kverndokk, S., “Depletion of Fossil Fuels and the Impacts of Global Warming”, Resource and Energy Economics, Vol. 18, pp. 115-136, (1996).

[3] Bridgwater, T., “Biomass for Energy”, Journal of the Science of Food and Agriculture, Vol. 86, pp. 1755-1768, (2006).

[5] Stambouli, A.B., and Traversa, E., “Solid Oxide Fuel Cells (SOFCs): A Review of an Environmentally Clean and Efficient Source of Energy”, Renewable and Sustainable Energy Reviews, Vol. 6, pp. 433-455, (2002).

[6] Yau, Y.H., and Ahmadzadehtalatapeh, M., “A Review on the Application of Horizontal Heat Pipe Heat Exchangers in Air Conditioning Systems in the Tropics”, Applied Thermal Engineering, Vol. 30, pp. 77-84, (2010).

[7] Zohuri, B., “Heat Pipe Design and Technology: Modern Applications for Practical Thermal Management”, New York, Springer, (2016).

[8] Pirkandi, J., Ghassemi, M., and Hamedi, M.H., “Performance Coparison of Direct and Indirect Hybrid Systems of Gas Turbine and Solid Oxied Fuel Cell from Thermodynamic and Exergy Viewpoints”, Modares Mechanical Engineering, Vol. 12, pp. 117-133, (2012).

[9] Sajadi, S. Z., Pirkandi, J., and Jahromi, M., “Electrochemical Performance Investigation of Solid Oxide Fuel Cell in Micro-gas Turbine Hybrid توان تحلیل Systems to Determine Optimum Fuel Utilization Factor”, Modares Mechanical Engineering, Vol. 16, pp. 300-310, (2016).

[10] Pirkandi, J., and Ghassemi, M., “Thermo-economic Modeling and Analysis of a Combined Fuel Cell and Micro Gas Turbine Power Plant Cycle”, Modares Mechanical Engineering, Vol. 13, pp. 207-222, (2014).

[11] Pourfatemi, S. M., and Ahmadi, R., “Thermo-economic Analysis with Reliability Consideration of a Hybrid System of Gas Turbine, SOFC and Multiple Effect Desalination”, Modares Mechanical Engineering, Vol. 17, pp. 321-332, (2017).

[12] Ranjbar, F., Chitsaz, A., Mahmoudi, S.M.S., Khalilarya, S., and Rosen, M.A., “Energy and Exergy Assessments of a Novel Trigeneration System Based on a Solid Oxide Fuel Cell”, Energy Conversion and Management, Vol. 87, pp. 318-327, (2014).

[13] Gholamian, E., Zare, V., and Mousavi, S.M., “توان تحلیل Integration of Biomass Gasification with a Solid Oxide Fuel Cell in a Combined Cooling, Heating and Power System: A Thermodynamic and Environmental Analysis”, International Journal of Hydrogen Energy, Vol. 41, No. 44, pp. 20396-20406, (2016).

[14] Gadsbøll, R.Ø., Thomsen, J., Bang-Møller, C., Ahrenfeldt, J., and Henriksen, U.B., “Solid Oxide Fuel Cells Powered by Biomass Gasification for High Efficiency Power Generation”, توان تحلیل Energy, Vol. 131, pp. 198-206, (2017).

[15] Rokni, M., “Biomass Gasification Integrated with a Solid Oxide Fuel Cell and Stirling Engine”, Energy, Vol. 77, pp. 6-18, (2014).

[16] Borji, M., Atashkari, K., Ghorbani, S., and Nariman-Zadeh, N., “Model-based Evaluation of an Integrated Autothermal Biomass Gasification and Solid Oxide Fuel Cell Combined Heat and Power System”, Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C: Journal of Mechanical Engineering Science, Vol. 231, pp. 672-694, (2017).

[17] Bang-Møller, C., and Rokni, M., “Thermodynamic Performance Study of Biomass Gasification, Solid Oxide Fuel Cell and Micro Gas Turbine Hybrid Systems”, Energy Conversion and Management, Vol. 51, pp. 2330-2339, (2010).

[18] Mojaver, P., Khalilarya, S., and Chitsaz, A., “The Thermodynamic Analysis and Pptimization of a Novel Integrated Solid Oxide Fuel Cell System with Biomass Gasification and Heat Pipes”, Modares Mechanical Engineering, Vol. 18, pp. 339-350, (2018).

[19] Kotas, T.J., “The Exergy Method of Thermal Plant Aanalysis”, University of London, Elsevier, (2013).

[20] Dincer, I., and Rosen, M.A., “Exergy: Energy, Environment and Sustainable Development”, Oxford OX5 IGB, UK, Newnes, (2012).

[21] Szargut, J., Morris, D.R., and Stewa`rd, F.R., “Exergy Analysis of Thermal, Chemical, and Metallurgical Processes”, U.S. Department of Energy Office of Scientific and Technical Information, (1987).

[22] Loha, C., Chatterjee, P.K., and Chattopadhyay, H., “Performance of Fluidized Bed Steam Gasification of Biomass–modeling and Experiment”, Energy Conversion and Management, Vol. 52, pp. 1583-1588, (2011).

[23] Ptasinski, K.J., Prins, M.J., and Pierik, A., “Exergetic Evaluation of Biomass Gasification”, Energy, Vol. 32, pp. 568-574, (2007).

[24] Pellegrini, L.F., and de Oliveira Jr, S., “Exergy Analysis of Sugarcane Bagasse Gasification”, Energy, Vol. 32, pp. 314-327, (2007).

[25] Styrylska, T., and Szargut, J., “Approximate Determination of Fuel Exergy (Approximate Determination of Chemical Exergy of Fuels with Known Absolute Entropy)”, Brennstoff-Wärme-Kraft, Vol. 16, pp. 589-596, (1964).

[26] Datta, A., Ganguly, R., and Sarkar, L., “Energy and Exergy Analyses of an Externally Fired Gas Turbine (EFGT) Cycle Integrated with Biomass Gasifier for Distributed Power Generation”, Energy, Vol. 35, pp. 341-350, (2010).

[27] Mojaver, P., Khalilarya, S., and Chitsaz, A., “Performance Assessment of a Combined Heat and Power System: A Novel Integrated Biomass Gasification, Solid Oxide Fuel Cell and High-temperature Sodium Heat Pipe System Part I: Thermodynamic Analysis”, Energy Conversion and Management, Vol. 171, pp. 287-297, (2018).

[28] Tao, G., Armstrong, T., and Virkar, A., "Intermediate Temperature Solid Oxide Fuel Cell (IT-SOFC) Research and Development Activities at MSRI, In Nineteenth annual ACERC&ICES Conference, Utah, February, (2005).

شبیه سازی و ترجمه مقاله ملاحظات مربوط به توان راکتیو در تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های فتوولتائیک

ملاحظات مربوط به توان راکتیو در تجزیه ی و تحلیل قابلیت اطمینان سیستم های فتوولتائیک

Reactive Power Considerations in Reliability Analysis of Photovoltaic Systems

  انرژی های تجدیدپذیر – سیستم فتوولتائیک – توان راکتیو – قابلیت اطمینان سیستم های قدرت – قطع بار

سفارش پاورپوینت این مقاله

IEEE

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

1- مقدمه 2- نیازهای توان راکتیو 3- شاخص های قابلیت اطمینان 4- مدل مورد مطالعه 5- مورد مطالعاتی 6- نتیجه گیری

چکیده – توان راکتیو در حفظ پایداری ولتاژ سیستم های قدرت بسیار ضروری و مهم می باشد. محدودیت ولتاژ در برخی گره ها ی شبکه با توجه به کسری ایجاد شده در تولید توان راکتیو منابع ، میزان تحویل توان اکتیو نیز با کمبود روبرو شده و در نتیجه باعث قطعی اجباری بارها گردد. اینگونه مسائل باعث توجه به مسئله ی توان راکتیو در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های قدرت با نفوذ منابع تولید پراکنده شده است. مسائل توان راکتیو در تولیدات پراکنده با استفاده از منابع تجدید پذیر بیشتر حائز اهمیت می باشند به خصوص در سلول های فتوولتائیک که عمدتا در ضریب توان واحد به کار گرفته می شوند. این مقاله نیز به بررسی اثر کمبود توان راکتیو در قابلیت اطمینان سیستم های قدرت در حضور تعداد قابل توجهی از pv ها پرداخته است. برای انجام این مطالعه سیستم 14 باس IEEE مورد بررسی قرار گرفته شده است. از یک اندازه گیری EENS برای محاسبه ی کمبود توان راکتیو و تخطی ولتاژ استفاده شد. با استفاده از شبیه سازی معمولی مونت کارلو (شبیه سازی رایج مونت کارلو) نتایج به دست آمده بدون در نظر گرفتن محاسبات توان راکتیو و شرایط تخطی ولتاژ مورد مقایسه قرار گرفتند. این مقاله نشان می دهد قرار دادن PV می تواند تا حد زیادی کمبود توان اکتیو و راکتیو را در طول شرایط مقتضی جبران کند. توان راکتیو در اینجا از طراحی و برنامه ریزی برای قابلیت اطمینان عملکرد یک سیستم قدرت پایدار که تعداد زیادی PV دارد (منابع انرژی PV) مطالعه شده است.

Reactive power is very essential in maintaining voltage stability of power systems. The voltage constraint at network nodes due to reactive power deficit or insufficiency of reactive power sources restricts active power delivery to the loads and could result in forced load curtailment. Limited attention has been given to reactive power aspect in reliability evaluation of power systems with penetration of renewable energy sources. The reactive power issues become more significant in distributed generation using renewable energy sources such as photovoltaic (PV) Cells, which operate mostly at unity power factor. This paper investigates the effect of reactive power shortage on reliability of power systems with significant penetration of PV cells. The IEEE 14-Bus system is utilized to perform this study. A measure of Expected Energy Not Supplied (EENS) on account of reactive power shortage and voltage violation in network is calculated. By using conventional Monte Carlo simulation, the results are compared with the case without taking into account reactive power and voltage violation constrains. This paper suggests that placement of the PV in the network can greatly reduce active and reactive power shortage during the contingencies. The reactive power is studied here from design and planning perspectives for reliable and stable power system operation when high penetrations of PV energy sources are present.

قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت

انرژی های نو به خصوص سلول های خورشیدی امروزه کاربرد فراوانی به خصوص در کشورهایی که از نظر سوخت های فسیلی بسیار مشکل دارند، حائز اهمیت است. قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت با حضور منابع تولید پراکنده از جمله نیروگاه های بادی و سیستم های فتوولتائیک می تواند افزایش چشمگیری داشته باشد. ملاحظات مربوط به توان راکتیو در تجزیه و تحلیل قابلیت اطمینان در سیستم های فتوولتائیک موضوعی است که در این مقاله به آن پرداخته شده است.

قابلیت اطمینان در سیستم های قدرت

قطعی برق به مدت طولانی به معنای کم بودن قابلیت اطمینان می باشد و می تواند مشکلات مالی زیادی را ایجاد کند.

این مقاله به بررسی قابلیت اطمینان شبکه قدرت در هنگام حضور تعداد زیادی PV پرداخته است. اکثر ژنراتورهای تجاری PV برای ارائه ی توان راکتیو درست نشده اند. در نتیجه، در صورت شکست و یا همان خاموشی ژنراتور سنکرون، که یک منبع اصلی توان راکتیو است، شبکه نمی توان توان راکتیو مورد نیاز بارها را تامین کرده و در نتیجه کاهش بار و کاهش قابلیت اطمینان رخ می دهد. با این حال، به رغم ناتوانی تولید توان راکتیو، ژنراتور PV بر قطعی بار می تواند تا حد قابل توجهی غلبه کند. مطالعه ی ما نشان می دهد که تنظیمات شبکه و مکان و محل مناسب PV میزان مورد نیاز توان راکتیو را کاهش داده و در نتیجه تلفات توان راکتیو را نیز کاهش می دهد. این روش بسیار ساده بوده و خیلی مقرون به صرفه برای بهبود قابلیت اطمینان مربوط به سیستم هایی که حاوی تعداد زیادی PV دارند می شود و در نتیجه نیاز به جبرانساز ها را در این گونه شبکه ها نیاز نخواهد شد.

چه چیزی را می توان در نمودار عمق بازار تجزیه و تحلیل کرد؟

نمودار عمق بازار یا Depth of Market لیستی با شاخص های دیجیتالی سفارشات فعلی برای خرید یا فروش دارایی ارز دیجیتالی شده خاص با قیمت های تعیین شده توسط شرکت کنندگان است. این شاخص اطلاعات بازرگانان را منعکس می کند و یکی از مهمترین ابزارهای معامله گر است، در واقع جدولی است که اطلاعات مربوط به سفارشات ارائه شده توسط خریداران و فروشندگان در حال حاضر را منعکس می کند.

اگر ارز رمزنگاری شده و توان تحلیل عمق بازار را تحلیل کنید ، می توانید پیش بینی کوتاه مدت از وضعیت بازار داشته باشید. نقل قول های کتاب سفارش ، به همراه جدول معاملات گذشته ، برای نظارت بر عملکرد سایر معامله گران در بازار ، شناسایی فعالان اصلی بازار ، تعیین میزان گسترش و تصمیم گیری برای فروش یا خرید استفاده می شود.

تفاوت اصلی بین نمودار عمق توان تحلیل بازار و نمودار قیمت این است که نمودار قیمت برخلاف عمق بازار نمایش تصویری از داده های بازار را ارائه نمی دهد بلکه فقط سفارشات ورودی را نشان می دهد که نزدیک به بازار هستند و انجام آنها به نوعی بر قیمت گذاری بعدی تأثیر می گذارد. هنگامی که نحوه خواندن نمودارهای عمق بازار را درک کردید ، درک بازار را از داخل شروع می کنید.

تحلیل تکنیکال در بازار ارزهای دیجیتال و سایربازارهای مالی، روشی برای پیش بینی رفتار احتمالی نمودار از طریق اطلاعات گذشته مانند قیمت و تغییرات آن، حجم معاملات و … است.

کتاب سفارش و نکات مربوط به آن

کتاب سفارش محلی است که نمودار عمق بازار در یک زمان مشخص در آن نمایش داده می شود .درک این نکته مهم است که هیچ یک از کتاب های سفارش مبادلات ارز رمزنگاری شده نمی توانند همه سفارشات فعال را نمایش دهند. بنابراین ، فقط آن دسته از سفارشاتی که نزدیک به قیمت فعلی قرار دارند ، در قسمت قابل مشاهده قرار می گیرند. با این حال ، بازی فعالان بزرگ بازار معمولاً همیشه تحت نظارت دقیق قابل مشاهده است.

معمولاً کتاب سفارش ارزهای رمزپایه توسط معامله گران پر می شود ، اما معامله گران متفاوت هستند ، بنابراین ، برای تجزیه و تحلیل کارآمد تر از عمق بازار ، لازم است بدانید که چه نوع بازیکنانی در شکل گیری آن نقش دارند.

بازیکنان اصلی

به طور معمول ، اینها سرمایه گذارانی هستند که در ترازنامه آنها دارایی های بسیار زیادی وجود دارد. بازیکنان بزرگ می توانند تغییرات عمده ای در قیمت دارایی ایجاد کنند. شناسایی آنها و همچنین روشن کردن اهداف آنها ، وظیفه اصلی تجزیه و تحلیل نمودار عمق بازار ارزهای رمزپایه است. انجام این کار بسیار آسان نیست ، زیرا سرمایه گذاران بزرگ حجم زیادی را به چندین سفارش کوچکتر تقسیم می کنند ، که در هنگام تجزیه و تحلیل خوراک معاملات مشاهده می شود.

معامله گران و سرمایه گذاران متوسط

اینها بیشترین مخاطبان برای مبادلات ارزهای رمزنگاری شده است. آنها طبق استراتژی های خودشان تجارت می کنند. رفتار آنها به راحتی قابل پیش بینی است ، معامله گران و متوسط ​​سرمایه گذاران را می توان از نظر حجم معاملات و دفعات صدور سفارش از یکدیگر تفکیک کرد.

سازندگان بازار

این دسته از بازیکنان با ثبت سفارش ، نقدینگی دارایی های خاصی را در بازار حفظ می کنند و همچنین از اندازه اسپرد می کاهند.

چنین فعالیتی نسبتاً خطرناک است ، بنابراین ، سازندگان بازار از الگوریتم های خاصی برای ثبت سفارشات دو جانبه در کار خود استفاده می کنند. مبادلات ارزهای رمزنگاری شده با حق کمیسیون های ترجیحی به فعالان بازار پاداش می دهند که به آنها این فرصت را می دهد تا معاملات خود را در جهات مختلف منعقد کنند.

دلالان

این دسته شامل معامله گران و ربات های معاملاتی است که طی یک جلسه مبادله با زمان اجرای کوتاه تعداد قابل توجهی معامله را باز می کنند. این دسته از بازیکنان صرافی در نتیجه معاملات درون اسپرد سود کسب می کنند.

به نظر می رسد اینگونه است: پس از تجزیه و تحلیل نمودار عمق بازار در مبادله ارزهای رمزنگاری شده ، اسکالپر یک سفارش با بهترین قیمت پیشنهاد و تقریباً همزمان با آن یک سفارش Ask می دهد. اگر لحظه به درستی محاسبه شود ، سود حاصل از معامله به طور قابل توجهی از مقدار کمیسیون فراتر خواهد رفت.

ربات های تجاری با فرکانس بالا

به دلیل اجرای تقریباً فوری سفارشات ، یافتن ربات های با فرکانس بالا در کتاب سفارشات ارز رمزنگاری شده کاملاً دشوار است ، اما به طور واضح در خوراک معاملات قابل مشاهده هستند. ربات ها براساس الگوریتم های خاصی کار می کنند و با سرعت بسیار بالایی در محاسبه مشخص می شوند.

همانطور که می‌دانید برای نگهداری، ذخیره و انجام تراکنشات بیت کوین به یک کیف پول بیت کوین نیاز دارید. کیف پول‌های بیت کوین از امنیت بسیار بالایی برخوردارند، اما سوال اینجاست که امنیت این کیف پول‌ها چگونه تضمین می‌شود؟ کلید خصوصی بیت کوین دقیقا پاسخ همین سوال است. کلید خصوصی ارز دیجیتالی بیت کوین امنیت بیت کوین را تضمین میکند، پیشنهاد میکنیم مطلب اختصاصی این موضوع که توسط دکتر سیگنال تهیه شده است رو حتما مطالعه نمایید.

چه چیزی را می توان در نمودار عمق تجزیه و تحلیل کرد؟

اگر در حال تجزیه و تحلیل نمودار عمق بازار نمایش داده شده در کتاب سفارش هستید ، باید به موارد زیر توجه کنید:

سفارشات بزرگ

خواندن داده های خبره ، پیگیری سفارشات بزرگتر از حد متوسط. یک سفارش بزرگ در متن صدور آن در نظر گرفته می شود.

۲ . سفارشات تکراری

فروشندگان یک بازار بسیار بزرگ به دلیل عدم توانایی در گشودن موقعیت در بازار فرابورس ، مجبور به استفاده از کلاهبرداری های مختلف برای جذب موقعیت در دفترچه سفارش می شوند تا قابل مشاهده نباشند. یکی از این روش ها فعال کردن الگوریتمی است که تعداد مشخصی از لات ها را در بازه های زمانی مشخص خریداری نموده و یا بفروشد که می تواند یک حجم برابر در یک بازه زمانی ثابت باشد یا در فواصل تصادفی (مثلاً در محدوده 3-20 ثانیه) تغییر کند (10 ، 20 ، 30 لات).

۳. امواج

تجزیه و تحلیل دیوارها و سفارشات به درک بهتر بازار و روحیه بازیکنان کمک می کند. با این وجود ، ارزش دانستن موارد زیر است: در بازار ارزهای رمزپایه ، قیمت در اکثر موارد به درخواست بازیکنان بزرگ حرکت می کند. به آنها نهنگ نیز گفته می شود. با دستورات غلط میلیاردرها می توانند گمراه کننده باشند.

4. عرضه و تقاضا

با عرضه یا تقاضا ، می توان وضعیت بازیگران موجود در بازار را قضاوت کرد. اگر تقاضا بیش از میزان عرضه باشد ، بازار صعودی به نظر می رسد یا به زودی روند این روند را تغییر می دهد. اگر پیشنهادهای بیشتری نسبت به خریداران وجود داشته باشد ، احتمالاً قیمت کاهش می یابد.

اگر به دنبال آموزش خرید و فروش ارز دیجیتال هستید، قدم در راه تریدرها بگذارید. آموزش ترید ارز دیجیتال یکی از پر طرفدار ترین بحث ها در ارز محسوب می شود. به افرادی که با هدف کسب سود به معامله ارز دیجیتال می‌پردازند، تریدر می گویند. برای دریافت اطلاعات تکمیلی در این مورد میتوانید مطلب اختصاصی دکتر سیگنال را مطالعه نمایید.

فواید استفاده از نمودار عمق بازار

ده سال پیش ، بازرگانان نمی توانستند کار خود را بدون استفاده از داده های مجله نقل قول تصور کنند. اما در حال حاضر ، اثربخشی گزارش ارزهای رمزپایه زیر سوال رفته است. هر ساله استراتژی های تجاری پیچیده تر و پیچیده تری در بازار ظاهر می شوند که قابلیت اطمینان و سودآوری آنها را نشان می دهد. به دلیل بهبود مداوم رویکردهای معاملات ، فعالان بازار کمتر به استفاده از گزارش نقل قول سفارش متوسل می شوند.

امروزه همچنین بسیاری از معامله گران دیگر جدول ورود به سیستم را مفید نمی دانند ، و چندین دلیل مهم برای این کار دارند:

مجموعه بزرگی از سفارشات پنهان امکان ارزیابی کامل وضعیت فعلی معاملات را فراهم نمی کند.

فعالان اصلی بازار معمولاً از روش جایگزینی سفارشات جعلی برای استخراج سود از تجار بی تجربه استفاده می کنند.

سیگنالهای دروغین اغلب اتفاق می افتد که یک نشانگر فنی سیگنالی برای ادامه روند می دهد ، در حالی که نمودار عمق بازار عکس این را را نشان می دهد. این وضعیت می تواند ترفند بدی را برای معامله گر بازی کند.

در نتیجه

نمودار عمق بازار یک راهنمای واقعی برای معامله گر روز و نوسان است. معاملات میان مدت و بلند مدت به معنای استفاده از این ابزارها نیست ، اما درک اطلاعات موجود در کتاب سفارش می تواند به بهبود ارزیابی وضعیت بازار و انتخاب لحظه های آغاز معاملات با بهترین نسبت ریسک به پاداش کمک کند.

با ثابت و به خاطر سپردن ساختار مانیفست ، می توانید مهارت استفاده از دفتر سفارش را در سطحی کسب کنید که برای افزایش سودآوری و ثبات تجارت خود کافی باشد.

دکتر سیگنال بازار ارزهای دیجیتال و بیت کوین را تحلیل می کند و شما را از افزایش قیمت های پیش رو مطلع می سازد و درتلاش هست، تا با ارائه برترین سیگنال های تحلیل شده بیت کوین و آلت کوین ها که دارای دقت بالایی هستند به افزایش عملکرد و کم کردن ریسک معاملات شما کمک کند تا سود شما را در معاملات به حداکثر برساند. به تیم تحلیلگر ما ملحق شوید و لذت تریدینگ را با دکتر سیگنال تجربه کنید.

ميزان سواد رسانه اي فرد برابر است با توان تحليل مسائل جامعه

ميزان سواد رسانه اي فرد برابر است با توان تحليل مسائل جامعه

تهران-ايرنا- سواد رسانه اي يعني نيرويي كه توان تجزيه و تحليل مسايل مختلف در جامعه را تقويت مي كند.

زماني كه از سواد رسانه اي صحبت مي شود حداقل چيزي كه از افراد انتظار مي رود اين است كه از كمترين ميزان سواد برخوردار باشند تا بتوانند در مواجهه با مسايل مختلف آنرا درك كنند و قوه تجزه و تحليل اوليه را دارا باشند اما مرحله پيشتر اين است كه فرد بايد علاوه بر سواد اوليه بتواند مهارت تميز دادن انواع رسانه ها از يكديگر را هم داشته باشد.
مثلا بتواند بين يك رسانه با رسانه ديگر و يا نوع پيامي كه دريافت مي كند تميز دهد و با درستي و يا نادرستي اخبار رسانه ارتباط برقرار كند.
سواد رسانه اي در كشور ما شايد نزديك به 70 سالي باشد كه مطرح شده و دليل آن نيز شكل گيري دهكده جهاني است. اما به نظر مي رسد لازم است زبان تخصصي سواد رسانه اي به گفت و گوي عمومي مردم تبديل شود.
در كشورهاي توسعه يافته ، سواد رسانه اي در بدنه نخبگان به يك مطالبه عمومي و گفت و گوي جدي تبديل شده است و مردم راحت تر با هر نوآوري كنار مي آيند و نحوه استفاده از آن را مي دانند چون از كودكي مهارت استفاده از برخي وسايل ارتباطي را ياد گرفته اند اما در كشور ما اين مرحله برعكس است اول افراد از اين وسايل استفاده مي كنند و وقتي به مشكل برخورد كردند تازه به اين فكر مي افتند استفاده صحيح آن چگونه است.
وقتي سواد و آشنايي كافي با ابزارها و شبكه هاي مختلف رسانه اي را داشته باشيم به خوبي مي توانيم پيام را دريافت و از محتوا استفاده مطلوب كنيم.
سواد رسانه اي مثل يك رژيم غذايي به كار مي آيد ،به صورت هوشمندانه اي به فرد ياد مي دهد كه جهت درست كدام است ،چه مواردي بايد حذف شود و براي چه مواردي لازم است وقت بيشتري صرف شود.
در برخورد با سواد رسانه اي مي آموزيم كه از حالت انفعالي و مصرفي خارج شويم و دركليه امور به صورت فعالانه عمل كنيم اين فعاليت بايد باعث شود كه اعمال مان براي خود و ديگران مفيد باشد كساني كه به اين درك از سواد رسانه اي نرسيده باشند مدام گرفتار جزر و مدهاي پيرامون مي شوند و هميشه بايد نگران به روز شدن و تميز دادن احوال اطرافيان از هم باشند چون مدام بالا و پايين شدن در اين عرصه امكان ضربه هاي كاري در افراد بيشتر مي كند و باعث مي شود كه فرد از ادامه فعاليت باز بماند.
با سواد رسانه اي مي توانيم به اين نتيجه برسيم كه چگونه كنترل اوضاع را از رسانه ها بگيريم و درست دسته بندي كنيم چون با فكر عمل مي كنيم.
كارشناسان بر اين باورند كه به محض اينكه يك رسانه فرد را به خود دچار كرد به سرعت به اين سمت مي رود كه افكار و حتي اعتقادات فرد را هم طبق نظر خود برنامه ريزي كند بنابراين وظيفه ما اين است كه در وهله اول بدانيم كه رسانه ها چه هستند كاركرد و نتيجه اي كه براي ما دارند چيست و چگونه مي توانند ذهنيت ما را برنامه ريزي كنند وقتي مراحل كار رسانه ها را شناختيم و سواد رسانه اي مان را بالا برديم مي توانيم در مواجهه با آنها درست عمل كنيم.
در اين بخش مي توانيم هم اثر گذار باشيم و هم اثر پذير چون بيشتر اوقات برنامه ريزي از سوي رسانه ها براي ما صورت مي گيرد از آنجا كه بخش اعظمي از مواجهه ما با پيام هاي رسانه توسط خودمان برنامه ريزي نمي شود، متوجه نمي شويم تا چه حد در معرض پيام هاي قرار مي گيريم بنابر اين با سوادي كه كسب كرده ايم مي توانيم از تحت نفوذ بودن تا حد زيادي مصون بمانيم.در عين حال از اخبار و آگاهي هاي ديگري كه رسانه برايمان دارد نيز بي نصيب نمانيم.
بيشتر اوقات افراد به صورت منفعل در اين برنامه عمل مي كنند و دانشي هم در برابر اين هجوم رسانه اي ندارند. اين مي شود آفت رسانه اي و زمان افراد طبق نظرات رسانه مديريت مي شود وقتي اين اتفاق مي افتد افراد توانايي اهم و في الاهم را ندارند. هم آزمون و خطا بيشتر مي شود و هم سطح هوشياري كاهش مي يابد.
اگر بيشتر توجه كنيم مي بينيم كه سواد رسانه اي باعث تعادل و تعامل ما با دنياي بيرون مان نيز مي شود در اين تعامل افكار و ايده ها، ما مي توانيم قوه ادراكمان را بيشتر به كار بيندازيم تا به محض اينكه اتفاقي افتاد و يا خبري را دريافت كرديم بتوانيم سريع آنرا تجزيه و تحليل كنيم و عكس العمل و پاسخ صحيحي در قبالش داشته باشيم در واقع دروازه باني خبر را به خوبي ايفا كنيم .
يكي از اين مراحل، محدود كردن انتخاب ها و مرحله بعدي، تقويت و تحكيم تجربه است .اما اگر اين تعادل و تعامل ضعيف باشد مرز بين دنياي واقعي ما و جهان رسانه و تمايز اين دو از هم به طور فزاينده اي سخت مي شود چون رسانه ها براي ورود ما به دنيايشان منتظر نمي مانند و در عوض پيام هاي خود را به دنياي ما تحميل مي كنند
هر نظام رسانه اي داراي يك سلسله مراتب است كه اجزاي آن قابل تجزيه و تحليل و شناسايي است همين سلسله مراتب است كه محصول نهايي رسانه يا همان محتواي رسانه را مي سازد درست مانند يك كارخانه و يا اداره كه سلسله مراتب خاصي در آنها لحاظ مي شود تا يك محصول درست را تحويل مشتري و يا مصرف كننده بدهند.
همچنين هر رسانه اي زبان، اخلاق گويش و تكنيك خاص خود را دارد و براي افرادي كه از آن استفاده مي كند لينكهايي را تعريف مي كند تا افراد از طريق آن جهت ها را پي بگيرند و به نياز خود پاسخ گويند.
توسعه مهارتهاي سواد رسانه اي ما را قادر ميسازد نه تنها متون رسانه اي را درك و رمزگشايي كنيم، بلكه از اصول هنري منحصربه فرد هريك از آنها بهره مند شويم .
اين رسانه ها كه ما در موردش بحث كرديم جنبه تجاري بسيار بالايي هم دارند چنانكه سواد رسانه اي بر آگاهي از پايه هاي اقتصادي توليدات رسانه هاي جمعي مبتني است
اين رسانه ها و شبكه هاي اطلاع رساني همچنين دنبال مخاطباني هستند كه از آنها حمايت مالي كنند بنابراين هرچه سواد رسانه اي شما بيشتر باشد با اثر گذاري بيشتر با لينكهاي مختلف شما را جذب خود مي كنند البته باز هم سواد رسانه اي در اين بخش مي تواند به كمك شما بيايد كه چه چيزي به درد شما مي خورد و به اصطلاح منفعت شماست و چه چيزي براي شما منفعت نيست.
فراهنگ** 9399**1823**الهام تقي زاده**طاهره نبي اللهي

تحلیل عضلانی

تحلیل عضلانی به دسته ای از اختلالات اطلاق می شود که شامل از دست رفتن حجم عضلانی و استحکام است.

شکل های اصلی تحلیل عضلانی، یک نفر از هر 5000 مرد را درگیر می کند.

شایع ترین شکل آن، تحلیل عضلانی دوشن است که معمولا پسران جوان را درگیر می کند اما سایر انواع آن می تواند در بزرگسالی نیز رخ دهد.

تحلیل عضلات ناشی از جهش های ژنتیکی است که در تولید پروتئین های ماهیچه ای که برای ساخت و حفظ ماهیچه های سالم مورد نیاز است، اختلال ایجاد می کند.

علت ایجاد آن، ژنتیک است. سابقه خانوادگی تحلیل عضلانی، شانس ابتلا به آن در فرد را افزایش می دهد.

در حال حاضر هیچ درمانی وجود ندارد، اما درمان های فیزیکی و پزشکی به خصوص می تواند علائم را بهبود بخشد و سرعت پیشرفت آن را کم کند.

حقایقی در ارتباط با تحلیل عضلانی

در اینجا برخی نکات کلیدی در مورد تحلیل عضلانی آورده شده است.

 • تحلیل عضلانی، مجموعه ای از عارضه های تضعیف کننده ماهیچه است.
 • تحلیل عضلانی دوشن، شایع ترین نوع است.
 • کمبود پروتئینی به نام دیستروفین، علت اصلی تحلیل عضلات است.
 • در حال حاضر ژن درمانی، برای مبارزه با این بیماری مورد آزمایش قرار می گیرد.
 • در حال حاضر هیچ درمانی برای تحلیل عضلانی وجود ندارد.

تحلیل عضلانی چیست؟

تحلیل عضلانی، گروهی متشکل از بیش از 30 عارضه است که منجر به ضعف و تحلیل عضلات می شود.

با پیشرفت بیماری، حرکت دشوارتر می شود. در برخی موارد، می تواند بر تنفس و عملکرد قلبی نیز تاثیر بگذارد و منجر به عوارض تهدیدکننده شود.

بر اساس نوع و شدت، اثرات ایجاد شده می تواند:

 • خفیف باشد به طوری که طی طول عمر طبیعی فرد، به آرامی پیشرفت کند
 • یا ممکن است به میزان متوسط باعث ایجاد ناتوانی شود
 • یا می تواند مهلک باشد.

در حال حاضر هیچ راهی برای پیشگیری یا درمان تحلیل عضلانی وجود ندارد، اما انواع و اقسام مختلف درمان می تواند کیفیت زندگی فرد را بهبود بخشد و پیشرفت علائم را به تاخیر بیندازد.

علائم تحلیل عضلانی

در ادامه، علائم تحلیل عضلانی دوشن، شایع ترین نوع بیماری آورده شده است.

علائم تحلیل عضلانی بکر، مشابه هستند اما در اواسط دهه دوم زندگی یا پس از آن آغاز می شوند، خفیف تر هستند و آرام تر پیشرفت می کنند.

علائم اولیه عبارت اند از:

 • درد و سفتی در عضلات
 • اختلال در دویدن و پریدن
 • راه رفتن روی انگشتان پا
 • اختلال در ایستادن
 • ناتوانی در یادگیری از جمله پیشرفت در تکلم دیرتر از حد معمول
 • افتادن های مکرر

با گذشت زمان، احتمال ایجاد موارد زیر بیشتر می شود:

 • ناتوانی در راه رفتن
 • کوتاه شدن ماهیچه ها و تاندون ها و در نتیجه محدود شدن حرکت
 • مشکلات تنفسی می تواند آنقدر شدید شود که نیاز به تنفس با وسایل کمکی باشد
 • در صورتی که ماهیچه ها آنقدر قوی نباشند که بتوانند از ساختار ستون فقرات حمایت کنند، ستون فقرات می تواند دچار انحنا شود
 • ماهیچه های قلب می توانند ضعیف شوند و منجر به ایجاد مشکلات قلبی شوند
 • اختلال بلع، با خطر ایجاد ذات الریه. گاهی نیاز به لوله تغذیه است.

درمان تحلیل عضلانی

درمان تحلیل عضلانی

درمان

در حال حاضر، هیچ درمانی برای تحلیل عضلانی وجود ندارد. داروها و درمان های مختلف به کاهش سرعت پیشرفت بیماری کمک می کنند و امکان حرکت فرد را به مدت طولانی تری فراهم می کنند.

دارو

رایج ترین داروهای تجویزی برای تحلیل عضلانی عبارت اند از:

کورتیکواسترویید: این نوع از دارو می تواند به افزایش استحکام ماهیچه و کاهش سرعت پیشرفت کمک کند اما استفاده طولانی مدت می تواند استخوان ها را ضعیف کرده و وزن را افزایش دهد.

داروهای قلبی: اگر عارضه، قلب را تحت تاثیر قرار دهد، مسدودکننده های بتا و بازدارنده های آنزیم مبدل آنژیوتانسین می توانند کمک کننده باشند.

فیزیوتراپی

تمرینات عمومی:

تمرینات محدوده حرکتی و کششی می تواند به مبارزه با حرکت غیر قابل اجتناب اندام ها به داخل، هم زمان با کوتاه شدن ماهیچه ها و تاندون ها کمک کند.

اندام ها تمایل دارند در مکان خود ثابت شوند و این نوع از فعالیت ها می تواند به حفظ قابلیت حرکت آن ها به مدت طولانی تر کمک کند.

تمرینات ایروبیک استاندارد مانند پیاده روی و شنا نیز می تواند به کاهش سرعت بیماری کمک کند.

کمک به تنفس:

با ضعیف شدن ماهیچه های تنفسی، گاهی لازم است از ابزارهایی برای بهبود اکسیژن رسانی در طول شب استفاده شود. در اغلب موارد شدید، نیاز است بیمار از ونتیلاتور برای تنفس استفاده کند.

وسایل کمک حرکتی:

عصا، ویلچر و واکر می تواند به حرکت توان تحلیل فرد کمک کند.

آتل، ماهیچه ها و تاندون ها را کشیده نگه می دارد و سرعت کوتاه شدن آن ها را کاهش می دهد. آتل می تواند در زمان حرکت فرد نیز از او حمایت کند.

انواع تحلیل عضلانی

انواع مختلفی از تحلیل عضلانی وجود دارد، شامل:

تحلیل عضلانی دوشن:

شایع ترین نوع بیماری است.

معمولا علائم پیش از تولد سه سالگی کودک توان تحلیل آغاز می شوند؛ این افراد معمولا تا 12 سال به ویلچر وابسته هستند و در اوایل تا اواسط دهه سوم زندگی خود، به خاطر نارسایی تنفسی می میرند.

تحلیل عضلانی بکر:

علائمی مشابه دوشن دارد اما دیرتر شروع می شود و پیشرفت آرام تری دارد؛ معمولا در اواسط دهه پنجم زندگی باعث مرگ فرد می شود.

مایوتونیک:

تحلیل مایوتونیک، شایع ترین نوع تحلیل است که در بزرگسالی آغاز می شود. مشخصه آن، ناتوانی در شل کردن ماهیچه پس از انقباض آن است.

اغلب اوقات، ماهیچه های صورت و گردن زودتر از بقیه تحت تاثیر قرار می گیرند. علائم شامل آب مروارید، خواب آلودگی و آریتمی است.

مادرزادی:

این نوع از تحلیل می تواند از زمان تولد یا پیش از 2 سالگی مشهود باشد و دختران و پسران را درگیر می کند.

برخی از انواع، به آرامی پیشرفت می کنند درحالی که سایرین به سرعت حرکت کرده و باعث اختلال قابل توجهی می شود.

تحلیل صورت-کتف-بازویی:

آغاز آن می تواند در هر سنی رخ دهد اما بیشتر در دوران نوجوانی مشاهده می شود.

اغلب اوقات ضعف عضلانی در صورت و شانه ها شروع می شود. افراد مبتلا ممکن است با چشمان اندکی باز بخوابند و در بستن کامل پلک های خود دچار مشکل شوند.

کمربند اندامی:

این نوع در کودکی یا نوجوانی آغاز می شود و ابتدا ماهیچه های شانه و لگن را درگیر می کند.

افراد مبتلا به تحلیل کمربند اندامی، در بالا آوردن بخش جلویی پای خود مشکل دارند و همین امر باعث پشت پا خوردن و افتادن او می شود.

تحلیل عضلانی چشمی-حلقی:

آغاز آن بین 40 تا 70 سالگی است. ابتدا پلک ها، گلو و صورت و در ادامه، شانه و لگن درگیر می شود.

دلایل تحلیل عضلانی در کودکان

دلایل تحلیل عضلانی در کودکان

دلایل تحلیل عضلانی

تحلیل عضلانی ناشی از جهش در کروموزوم X است. هر نوع تحلیل عضلات، به خاطر نوع خاصی از جهش است، اما تمام انواع آن مانع از تولید دیستروفین می شود.

دیستروفین، پروتئینی است که برای ساخت و ترمیم ماهیچه های ضروری است.

تحلیل عضلانی دوشن ناشی از جهش های به خصوص در ژنی است که باعث تولید پروتئین دیستروفین می شود.

دیستروفین، تنها 0.002 درصد از کل پروتئین موجود در ماهیچه مخطط را تشکیل می دهد اما مولکولی ضروری برای عملکرد کلی ماهیچه ها است.

دیستروفین، بخشی از یک مجموعه پیچیده از پروتئین ها است که به ماهیچه ها کمک می کنند کار خود را به درستی انجام دهند.

این پروتئین به اتصال اجزای مختلف داخل سلول عضلانی به یکدیگر کمک می کند و تمام آن ها را به سارکولم –غشای خارجی- مرتبط می کند.

اگر دیستروفین وجود نداشته باشد یا معیوب باشد، این فرآیند به درستی انجام نمی شود و گسستگی در غشای خارجی اتفاق می افتد.

این امر، ماهیچه ها را ضعیف می کند و می تواند به سلول های عضلانی نیز آسیب برساند.

در تحلیل عضلانی دوشن، دیستروفین تقریبا به طور کامل وجود ندارد؛ هرچه تولید دیستروفین کمتر باشد، علائم بیماری بدتر خواهد بود.

در تحلیل عضلانی بکر، میزان یا اندازه دیستروفین دچار کاهش می شود.

ژن مسئول دیستروفین، بزرگ ترین ژن شناخته شده در انسان است. در تحلیل عضلانی دوشن و بکر، بیش از 100 جهش در این ژن شناسایی شده است.

تشخیص تحلیل عضلانی

تکنیک های متنوعی برای تشخیص دقیق تحلیل عضلانی به کار رفته است:

1- آزمایش آنزیمی

ماهیچه های آسیب دیده، کراتین کیناز تولید می کنند. افزایش سطح این ماده در غیاب سایر انواع آسیب ماهیچه ای، می تواند نشان دهنده تحلیل عضلانی باشد.

2- تست ژنتیک

از آنجا که در تحلیل عضلانی، جهش ژنتیکی رخ می دهد، این تغییرات می تواند مورد بررسی قرار گیرد.

بررسی قلب: الکتروکاردیوگرافی و اکوکاردیوگرام می تواند تغییرات ایجاد شده در ساختمان عضلانی قلب را شناسایی کند.

این تست خصوصا برای تشخیص تحلیل عضلانیمایوتونیک مفید است.

3- بررسی ریه

بررسی عملکرد ریه می تواند شواهد بیشتری را در اختیار قرار دهد.

4- تست عصب و عضله

یک سوزن در داخل ماهیچه قرار می گیرد تا فعالیت الکتریکی را اندازه گیری کند. نتایج می تواند علائمی از بیماری عضلانی را نشان دهد.

5- نمونه برداری

برداشتن بخشی از ماهیچه و بررسی آن تحت میکروسکوپ می تواند علائم تحلیل عضلانی را آشکار کند.

دورنما

دورنما به نوع تحلیل عضلانی و شدت علائم بستگی دارد.

تحلیل عضلانی دوشن می تواند منجر به عوارض تهدیدکننده ای مانند اختلالات تنفسی و مشکلات قلبی شود.

در گذشته، افراد مبتلا به این عارضه معمولا بیش از 30 سال دوام نمی آوردند اما پیشرفت صورت گرفته، در حال بهبود آینده این بیماری است.

در حال حاضر، متوسط امید به زندگی برای افراد مبتلا به دوشن، 27 سال است و ممکن است این زمان با پیشرفت درمانی، بهبود یابد.

درمان دیستروفی عضلانی

درمان دیستروفی عضلانی

تحقیقات اخیر

اطلاعات بسیاری در مورد مکانیسم تحلیل عضلانی، ماهیچه ای و ژنتیکی، به دست آمده است.

جایگزینی ژنی

از آنجا که ژن درگیر در تحلیل عضلانی شناسایی شده است، جایگزینی ژنی که بتواند دیستروفین غایب را تولید کند، یکی از روش های معقول است.

در این روش، مشکلات پیچیده ای وجود دارد، از جمله پتانسیل سیستم ایمنی در دفع پروتئین جدید و اندازه بزرگ ژن دیستروفین جایگزین شده.

در هدفگیری مستقیم حامل های ویروسی به سمت ماهیچه اسکلتی نیز سختی هایی وجود دارد.

روش دیگر، تولید آتروفین را هدف قرار می دهد. آتروفین، پروتئینی مشابه دیستروفین است که تحت تاثیر تحلیل عضلانی قرار نمی گیرد.

اگر تولید آتروفین تنظیم شود، ممکن است بیماری متوقف شود یا سرعت آن کم شود.

اصلاح تولید پروتئین

اگر ژن دیستروفین، توسط سیستم سنتز پروتئین خوانده شود و به یک جهش برسد، متوقف می شود و پروتئین را تکمیل نمی کند.

داروهایی تحت آزمایش قرار دارند که باعث می شوند ابزار تولید پروتئین از محتوای جهش یافته عبور کند و همچنان به تولید دیستروفین ادامه دهد.

داروهایی برای به تاخیر انداختن ضعف عضلانی

برخی محققین در حال تلاش برای کاهش سرعت ضعف عضلانی غیر قابل اجتناب هستند.

ماهیچه ها، در شرایط استاندارد، می توانند خودشان را ترمیم کنند. تحقیق بر روی کنترل یا افزایش این ترمیم ها می تواند برای افراد مبتلا به تحلیل عضلانی مفید باشد.

تحقیقات سلول های بنیادی

محققین در حال بررسی امکان استفاده از سلول های بنیادی برای تولید پروتئین دیستروفین هستند.

پروژه های اخیر در حال بررسی بهترین نوع سلول و بهترین روش برای رساندن آن ها به ماهیچه اسکلتی هستند.

پیوند مایوبلاست

در طول مراحل اولیه تحلیل عضلانی، مایوبلاست ها، رشته های عضلانی معیوب را ترمیم و جایگزین می کنند.

با مستهلک شدن مایوبلاست ها، ماهیچه ها به تدریج تبدیل به بافت پیوندی می شوند.

در برخی مطالعات تلاش شده است سلول های مایوبلاست اصلاح شده به ماهیچه ها وارد شوند تا جایگزین مایوبلاست های طبیعی و مستهلک شوند.

برای دریافت نوبت ملاقات با دکتر بابک جلالیان، متخصصان مغز و اعصاب و انجام تست نوار عصب و عضله در غرب تهران و شهرک غرب – کلینیک یادمان – با شماره های زیر تماس بگیرید.

تلفن ثابت

تلفن همراه

آدرس:

تهران، شهرک غرب، بلوار فرحزادی، دویست متر بالاتر از بلوار دادمان، کوچه ناخدا محتاج، انتهای بن بست، پلاک یک، طبقه یک

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا