آموزش فارکس به زبان فارسی

گپ Gap چیست؟

انواع گپ در بازارهای مالی و نکات کاربردی آن

گپ زمانی پدید می آید که قیمت به دلیل عدم تعادل ناگهانی بازار، پرش کند.یکی از عوامل بوجود آمدن گپ، اخبار ترسناك است .فارکس به دلیل ماهیت 24ساعته بودن و نقد شوندگی(liquidity) بسیار بالا گپ هاي کمتري را نسبت به بازار سهام تجربه می‌کند.

براي مثال، اعتصاب در یک شرکت بزرگ تولید کننده مس، نشانه اي صعودي براي قیمت فلز مس است .آماتورها خیلی علاقه دارند که وسط اخبار بدون درنظر گرفتن اوضاع وارد بازار شوند.

گپ ها نشان میدهند که جمعیت حاضر در بازار ترسیده اند، بازندگان دارند ضرر میدهند و رنج میبرند .یک حرفه اي وقتی بداند که گاوها یا خرسها در حال رنج کشیدن هستند، میداند که حرکت بعدي آنها چه خواهد بود و بر آن اساس عمل میکند.

تمام گپ ها را میتوان به چهار دسته تقسیم کرد :مرسوم، جدا شده، ادامه دار و از نفس افتاده .براي هرکدام تاکتیک جدایی باید در نظر گرفت.

گپ مرسوم(common gap)

قیمت به سرعت این گپ ها را پر میکند .این گپ ها معمولاً در بازارهاي رنج و آرام اتفاق می افتند. این گپ هاروند خاصی را طی نمیکنند .یعنی مثلاً بعد از یک گپ صعودي قله جدیدي نمی سازند .حجم ممکن است قدري افزایش یابد اما مجدداً به حالت اول بر میگردد .خلاصه این نوع گپ براي ترید اهمیت خاصی ندارد.

تعداد این گپ در میان انواع گپ از همه بیشتر است

گپ جدا شده(breakawaygap)

این گپ زمانی پدیدار میشود که قیمت با حجم بالا از تمرکز بیرون آید و روند دار شود .این گپ میتواند مدت طولانی تري باز بماند و پر نشود .هرچه بازار رنج قبل از گپ طولانی تر باشد، ترند حاصله طولانی تر خواهد بود.

گپ جدا شده صعودي معمولاً منجر به قله بالاتري نسبت به قله هاي قبلی میشود .همین مطلب در مورد گپ نزولی ممکن است .حجم در زمانی که گپ ایجاد میشود، میتواند تا دو برابر حجم معمولی بالا برود.

گپ جداشده نشانه تغییري کلی در تفکر گروهی است –این گپ نشانگر فشار زیاد تریدرها در پشت روند جدید است .هرچه سریعتر به این روند بپیوندید سود بیشتري خواهید برد.بیشتر گپ ها، گپ معمولی هستند که به سرعت پر میشوند .

حرفه اي ها برعکس این گپ ها ترید میکنند، چون میدانند که این گپ ها پر میشوند .اگر به طور مکانیکی آموخته اید که خلاف جهت گپ وارد شوید، بسیار مراقب باشید .چون ممکن است گپ فوق، گپ جدا شده باشد و شما را متحمل ضرر کند .صبر کردن تا اینکه گپ جدا شده بسته شود، م‌یتواند شما را مارجین کال کند.

گپ ادامه دار(continuation gap)

گپ ادامه دار در میانه یک روند قویی که در حال رسیدن به قله یا قعر جدیدي است، رخ میدهد .رفتار این گپ مانند گپ جدا شده است با این تفاوت که در میانه روند ایجاد میشود .گپ ادامه دار رسیدن قواي جدید براي ادامه دادن روند را تایید میکند.

این گپ نشان میدهد که حدوداً چقدر دیگر تا پایان روند حاضر باقی مانده است .فاصله عمودي از ابتداي روند را تا گپ اندازه بگیرید .این فاصلهرا در جهت روند ادامه دهید .حدوداً به همین میزان تا پایان روند باقی مانده است. زمانی که بازار به حدود آن نقطه رسید، باید شروع به خروج از بازار کرد.

اگر حجم همزمان با گپ حدوداً 50 %افزایش بیابد، گپ ادامه دار را تایید میکند .اگر چند کندل بعد از گپ، گپ Gap چیست؟ قیمت قعر یا قله جدیدي نساخت، گپ شما به احتمال زیاد، گپ از نفس افتاده است.

گپ از نفس افتاده(exhausted gap)

بعد از گپ از نفس افتاده، قیمت قله یا قعر جدیدي نمی سازد –قیمت بالا و پایین میرود و سپس گپ را می بندد .این گپ نشانه تمام شدن یک ترند است. قیمت چند هفته بالا میرود، سپس در جهت ترند گپ میزند .در ابتدا این گپ شبیه گپ ادامه دار به نظر می آید، گپی با حجم بالا در جهت روند .اما به محضی که بعد از چند کندل با قعر و قله جدید تایید نشد، باید فهمید که احتمالاً گپ از نفس افتاده است.

تنها راه تایید این گپ، برگشت روند و بستهشدن آن توسط قیمت است

قوانین ترید

1-گپهاي معمولی فرصت خوبی براي ترید نیستند .اما راه ترید آنها به این صورت است که به محضی که گپ صعودي دیگر قله جدیدي نساخت، یک پوزیشن فروش میگیریم .استاپ بالاي آخرین قله و تارگت انتهاي گپ خواد بود.

2-اگر قیمت جهشی ناگهانی )همراه با افزایش حجم (نمود و شروع به ساختن قله هاي جدید کرد، احتمالاً شما با یک گپ جدا شده طرف هستید .اگر گپ صعودي است، استاپ را در انتهاي گپ قرار دهید .گپ جدا شده گپ Gap چیست؟ معتبر معمولاً هیچگاه به زودي بسته نخواهد شد .همیشه منتظر بمانید تا مطمئن شوید واقعاً ترندي شکل گرفته است .بی مهابا وارد نشوید.

3-محل و نحوه ورود در گپ ادامه دار مانند گپ جدا شده است .فقط در این حالت ما میتوانیم تارگت را هم تشخیص دهیم .فاصله عمودي از ابتداي روند را تا گپ اندازه بگیرید .این فاصله را در جهت روند ادامه دهید .حدوداً به همین میزان تا پایان روند باقی مانده است .به نزدیکی تارگت که رسیدید استاپ را تنگ کنید.

4-گپ جدا شده معتبر باید تشکیل قله ها و قعرهاي جدید بدهد .در غیر این صورت احتمالاً گپ ما گپ از نفس افتاده است .اگر دیدید که قله یا قعر جدیدي در جهت گپ تشکیل نمیشود، پوزیشن خود را ببندید.

5-گپ از نفس افتاده یکی از بهترین فرصتهاي ترید است .بعد از این گپ معمولاً بازار به شدت بر میگردد .وقتی به گپ از نفس افتاده صعودي میرسیم، باید پوزیشن فروش بگیریم و استاپ را در بالاي بالاترین قله قرار دهیم .با قیمت بمانید تا زمانی که قیمت دیگر توان ساختن قعرهاي جدیدينداشته باشد. در مورد گپ نزولی هم به عکس باید عمل کرد.

نکات بیشتري در مورد گپ

برگشت جزیره اي ترکیبی از گپ ادامه دار و گپ جدا شده از جهت دیگر است .این گپ ها باعث میشوند که تکه اي از قیمت مانند یک جزیره از بقیه قیمت ها جدا بیافتد .همه چیز از یک گپ ادامه دارشروع میشود که با حجم بالاي ترید در یک محدوده قیمتی ادامه می یابد .سپس قیمتها در جهت مخالف گپ میزنند و آنچه می ماند جزیره اي از قیمت هاست .این الگو بسیار نادر است اما در صورت دیده و تایید شدن، الگوي برگشتی کاملی است .در خلاف جهت ترند پیش از تشکیل جزیره ترید کنید.به بازارهاي مرتبط توجه کنید .

اگر طلا گپ جدا شده داد اما نقره یا پلاتین هنوز گپ نداده اند، میتوانید با بررسی آنها منتظر تشکیل چنین گپی آنجا شوید.گپ Gap چیست؟

گپ میتوانید محدوده حمایت و مقاومت باشد .اگر بعد از تشکیل گپ، حجم افزایش بیابد، این گپ محدوده حمایت یا مقاومتی قویست .اما اگر حجم پیش از گپ بالا باشد، از اعتبار گپ بعنوان محدوده مقاومت کاسته میشود.

گپ Gap چیست؟

چالش جهانی سازی بازارها در هیچ قسمتی بزرگتر از مواد اولیه غذائی نیست. گلوبال گپ (که عموما به نام یورپ گپ هم شناخته می شود) خود را بعنوان یک مرجع کلیدی برای عملیات کشاورزی خوب GAP (Good Agriculture Practice ) در بازار جهانی شناسانده است. و برای این منظور از شناسایی و ترجمه نیازهای بازار و مشتری به تولیدات کشاورزی در کشورهای توسعه یافته استفاده کرده است. (درحال حاضر بیش از 80 کشور).

گلوبال گپ یک بخش خصوصی است که استانداردهای داوطلبانه برای گواهی محصولات کشاورزی در سراسر دنیا انجام می دهد. هدف استقرار یک استاندارد واحد جهت دستیابی به GAP می باشد.

گلوبال گپ استانداردی استکه پیش از مزرعه نیز فعال می باشد، یعنی این گواهی مواد ورودی به مزرعه همچون بذر و مواد دیگر و همچنین تمامی فعالیتهای کاری مزرعه تا خروج محصولات را پوشش می دهد. این گواهی یک نشان بین شرکتهای تجاری است و بنابراین برای مصرف کننده نهایی قابل رویت نمی باشد.

گواهی گلوبال گپ توسط بیش از 100 شرکت مستقل صدور گواهی در بیش از 80 کشور دنیا صورت می پذیرد. دریافت این گواهی برای همه امکان پذیر است.

این گواهی شامل بازدید و بازرسی سالانه تولید کنندگان و بازدیدهای غیر منتظره می باشد.

گلوبال گپ شامل مجموعه مستندات کامل و اصولی می باشد. این مدارک و مستندات قوانین عمومی گلوبال گپ، نقاط کنترلی و معیارهای انطباقی این استاندارد جهانی است.

از آنجائیکه بسیاری سیستم های گواهی محصولات کشاورزی پیش از این وجود داشته است، باید راهی برای مدیریت توسعه این استاندارد در مناطق مختلف صورت گیرد و همچنین کشاورز متحمل زحمت ممیزی و بازرسی های بیش از حد قرار نگیرد.

گلوبال گپ فعلی ازچرخه ویرایش سه ساله و توسعه مداوم تکنولوژی و پیشرفت بازار حاصل آمده است.

گپ قیمتی ناشی از افزایش سرمایه چیست و زمان پر شدن گپ افزایش سرمایه چقدر است؟

گپ قیمتی ناشی از افزایش سرمایه به چه صورت است؟

یکی از اصطلاحاتی که در بازار بورس و فرابورس بسیار مطرح میشود ” گپ قیمتی” است. گپ قیمتی همانطور که از عنوانش پیداست به معنی ایجاد یک گپ و یا فاصله بین قیمت یک سهم است. باید گفت که این گپ و فاصله قیمتی ناشی از افزایش سرمایه، تقسیم سود نقدی و تعدیل مثبت یا منفی بیش از ده درصد است. اما در این پست قصد داریم که به یکی از دلایل اصلی ایجاد گپ قیمتی در سهم یعنی افزایش سرمایه بپردازیم و به این سوال پاسخ دهیم که ” گپ قیمتی ناشی از افزایش سرمایه به چه صورت است؟ ” پاسخ دهیم و بگوییم منظور از گپ قیمتی افزایش سرمایه چیست؟

منظور از گپ قیمتی چیست؟

مواردی که در این پست مورد بررسی قرار می گیرند:

 • منظور از گپ قیمتی چیست؟
 • دلایل ایجاد گپ قیمتی در بورس چیست؟
 • گپ قیمتی ناشی از افزایش سرمایه به چه صورت است؟
 • انواع گپ قیمتی
 • گپ شکست (Breakwaway Gap)
 • گپ خستگی (Exhaustion Gap)
 • گپ ادامه دهنده (Continuation Gap)

منظور از گپ قیمتی چیست؟

به اختلاف قیمتی که در یک نماد در فاصله زمانی مشخص ایجاد شده است گپ قیمتی می گویند و به عبارتی به تفاوت قیمتی بین قیمت پایانی روز قبل و قیمت آغازین روز بعد سهم گفته می شود. قابل توجه است که در این شکاف و گپ قیمتی هیچگونه معاملاتی انجام نشده است. در گپ قیمتی گپ Gap چیست؟ هیچ قیمت و حجم معاملاتی مشاهده نمی شود و این موضوع باعث ایجاد یک ناحیه‌ی توخالی در نمودارها شده است.

گپ قیمتی صعودی و نزولی است:

منظور از گپ صعودی این است که قیمت ابتدایی کندل دوم بزرگ تر از قیمت پایانی قبل از خود باشد.

و گپ نزولی زمانی است که قیمت ابتدایی کندل دوم کوچکتر از قیمت پایانی کندل قبل از خود باشد.

دلایل ایجاد گپ قیمتی در بورس چیست؟

با توجه به توضیحاتی که از گپ قیمتی ارائه دادیم سوالی که مطرح میشود این است که به چه دلیل این شکاف قیمتی ایجاد میشود؟ همانطور که در فوق ذکر شد، گپ قیمتی به اختلاف قیمت بین قیمت پایانی روز قبل و قیمت آغازین روز بعد گفته میشود اما این گپ چه موقع ایجاد میشود و چرا؟

دلایل ایجاد گپ قیمتی در بورس چیست؟

گپ قیمتی میتواند ناشی از دلایل متفاوتی باشد که در قسمت زیر به آن ها می پردازیم:

 • افزایش سرمایه
 • تقسیم سود نقدی در مجمع
 • تعدیل مثبت یا منفی بیش از ده گپ Gap چیست؟ درصد

گپ قیمتی ناشی از افزایش سرمایه به چه صورت است؟

در زمان افزایش سرمایه کاملا طبیعی است که تعداد سهم های آن شرکت تغییر کند. افزایش سرمایه به منظور تامین مالی و اصلاح ساختار مالی انجام میشود. افزایش سرمایه بدین صورت است که شرکت پس از افزایش سرمایه باید سهم های جدیدی را در بازار منتشر کند تا سهامداران بخرند و بدین صورت برای خود تامین مالی کند. اگر فردی در یک شرکت 200 سهام داشته باشد پس از افزایش سرمایه آن شرکت تعداد سهام ها به طور مثال 300 سهم میشود به همان نسبت قیمت سهم ها کاهش پیدا کرده و به همان نسبت که قبل از افزایش سرمایه در این سهم افراد سرمایه دارند و تنها تعداد سهام بیشتر شده و به همان نسبت قیمت سهام ها کاهش پیدا کرده و تغییری در سرمایه افراد به وجود نمی آید. اما پس از افزایش سرمایه یک گپ قیمتی به وجود می آید که شرکت ها باید اقدام به پر کردن این گپ کنند.

زمان پر شدن گپ افزایش سرمایه بستگی به روند کلی بازار و استقبال عمومی از سهم می باشد. برای اطلاع از این موضوع که چقدر طول می کشد گپ حاصل از افزایش سرمایه پر شود گپ Gap چیست؟ افراد میتوانند با مشاهده گذشته این شرکت و بررسی سوابق افزایش سرمایه آن متوجه بشوند که آیا شرکت در گذشته افزایش سرمایه داده بوده است یا خیر؟ در چه مدت زمانی این گپ قیمتی ناشی از افزایش سرمایه را پر کرده بوده است؟ و اگر مدت طولانی گذشته تا گپ قیمتی را پر کند اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت در این سهم را ندارید بهتر است قبل از افزایش سرمایه از سهم خارج شوید.

تعدیل ناشی از افزایش سرمایه چیست؟ تعدیل قیمت ابزاری است که با استفاده از آن فاصله‌های قیمتی (Price Gap) ناشی از افزایش سرمایه و توزیع سود نقدی پوشش داده می شود.

انواع گپ قیمتی

در بازار بورس انواع گپ قیمتی وجود دارد که هر کدام با توجه به شرایط خاصی به وجود می آیند. انواع گپ قیمتی به شرح زیر هستند:

در ادامه به تعریف هر کدام از این گپ های قیمتی می پردازیم.

گپ شکست

هر کدام از انواع گپ های قیمتی نشاندهنده یک موضوع هستند و در شرایط خاصی به وجود می آیند. به طور مثال، گپ شکست بیانگر آغاز یک روند بلند مدت و قدرتمند است و در مقابل جهت قبلی خود حرکت میکند و ناحیه مفاومت و حمایت را می شکند. گپ شکست پس از یک روند خنثی ایجاد میشود و زمانی گپ شکست را مشاهده خواهیم کرد که قیمت از یک روند بدون تغییر، نوسان قوی داشته باشد. پر شدن گپ های قیمتی از عواملی است که باید ایجاد شود تا روند بهبود پیدا کند اما گپ شکست به صورتی است که امکان پر شدن آن نسبت به گپ های دیگر بسیار کمتر است.

گپ خستگی

گپ خستگی یکی از انواع گپ قیمتی است که در قسمت فوق به این موضوع اشاره کردیم که پر شدن گپ قیمتی بسیار اهمیت دارد و گپ شکست از آن نوعی از گپ ها است که پر شدن این گپ بسیار سخت است. اما گپ خستگی پس از یک حرکت تند و طولانی مدت شکل گرفته است و در این گپ قیمتی، تلاش می کند تا سقف یا کف جدیدی را ایجاد کند. از نشانه های گپ خستگی حجم معاملات بسایر زیاد است. نکته بسیار مهم و مثبت این گپ خستگی این است که گپ به زودی پر میشود.

تفاوت گپ خستگی و گپ ادامه دهنده عبارت اند از:

 • در پایان یک‌روند صعودی یا نزولی باشد
 • با حجم معاملات سنگین به نسبت میانگین هفته یا روزهای اخیر خود مواجه باشد.

گپ ادامه دهنده

نام دیگر این گپ ادامه دهنده، گپ فرار، گپ اندازه گیری هم است. همانطور که از عنوانش پیداست این گپ ادامه دهنده در طی یک روند و در نیمه راه اتفاق می افتد. زمانی که گپ ادامه دهنده رخ میدهد حرکت صعودی را خواهیم دید و در صورت نزولی بودن حرکت گپ ادامه دهنده، باید منتظر ورود فروشندگان بیشتر باشیم.

جمع بندی:

گپ به معنی فاصله است. گپ قیمتی در بورس به معنی ایجاد فاصله قابل ملاحظه بین قیمت پایانی یک سهم با قیمت روز بعد آن می باشد. گپ قیمتی در بورس به دلایل مختلفی اتفاق می افتد. گپ قیمتی ناشی از افزایش سرمایه یکی از علل شایع ایجاد گپ قیمتی در بورس است که به آن گپ افزایش سرمایه یا گپ حاصل از افزایش سرمایه می گویند. بعد از افزایش سرمایه معمولا قیمت سهم کاهش پیدا کرده و تعداد سهام شما افزایش پیدا می کند. مدت زمان پر شدن گپ قیمتی ناشی از افزایش سرمایه بستگی به سابقه شرکت و سرمایه آن دارد. در صورتی که شرکت از بنیاد خوبی برخوردار باشد و سابقه افزایش سرمایه های قبلی شرکت این موضوع را تایید کند، گپ افزایش سرمایه به زودی پر شده و سود خوبی نصیب سهامداران می کند.

آشنایی با گپ CME از روی نمودار

گپ CME بیت‌ کوین یک شاخص بسیار مهم برای بسیاری از معامله‌گران بیت‌ کوین و نیز ابزاری عالی برای بهبود سودآوری است. همچنین افراد می‌توانند با یادگیری استفاده از گپ‌ها به عنوان شاخصی در معاملات خود، کارایی تبادلات خود را بهبود بخشند. هنگام یادگیری درباره‌ی گپ CME لازم است که افراد با اصول اولیه‌ی آن کار خود را آغاز کنند. در این مطلب به این موضوع می‌پردازیم. با فکت کوینز همراه باشید.

گپ چیست؟ انواع گپ در بازارهای مالی​

گپ زمانی ایجاد می‌شود که قیمت یک دارایی در بالاتر یا پایین‌تر از قیمتی که روز قبل در آن قرار داشت، بازگشایی شود و حرکت قیمتی میان این دو قیمت ثبت نشده باشد. به عبارت ساده‌تر، فضایی که در نتیجه‌ی سناریوی بالا در نمودار قیمت ثبت می‌شود، گپ نام دارد.

از جمله عواملی که مسئول این نوع شرایط هستند می‌توان به اخبار اشاره کرد. در بیشتر مواقعی که بازار تعطیل است و اخبار مثبت یا منفی در جریان است، حرکت قیمت‌ها ثبت نشده و باعث ایجاد گپ خواهد شد. در بیشتر مواقع این گپ‌ها آغاز یا پایان روندی بازار را نشان می‌دهند. گپ‌ها انواع مختلفی دارند شامل گپ معمولی (Common Gap)، گپ شکست (Breakway Gap)، گپ فرار (Runaway Gap) و گپ فرسودگی (Exhaustion Gap).

گپ معمولی​

گپ شکست​

گپ فرار​

گپ خستگی​

گپ CME چیست؟​

بورس کالای شیکاگو (Chicago Mercantile Exchange)، بزرگترین بورس معاملات کالاهای جانبی دنیا است. CME، معاملات آتی و آپشن را برای هر دارایی قابل تصور ارائه می‌دهد. این دارایی‌ها می‌تواند شامل محصولات کشاورزی، کالاهای مختلف، سهام، انرژی و حتی فارکس باشد.

شما می‌توانید رمزارزها را به طور نامحدود از هر نقطه‌ای معامله کنید. با وجود این، دارایی‌های سنتی به صورت 24 ساعته و در هفت روز هفته قابل معامله نیستند. برای اکثر تبادلات سنتی زمان مشخصی برای باز شدن و بسته شدن وجود دارد (به طور معمول در روز یکشنبه باز و در روز جمعه تعطیل می‌شوند و CME نیز از این قاعده‌ی معمول تبعیت می‌کند.)

وقتی یک قرارداد آتی بیت‌کوین در روز جمعه بسته می‌شود و در روز یکشنبه بازگشایی می‌شود، همیشه در این میان یک تفاوت قیمت وجود خواهد داشت. این تفاوت قیمت گپ CME بیت کوین است. برای نشان گپ Gap چیست؟ دادن این موضوع، به عنوان مثال می‌توانید بایننس Binance را درنظر بگیرید. شما می‌توانید برروی بایننس به هر میزانی که می‌خواهید معامله انجام دهید. زمان مشخصی برای باز شدن یا بسته شدن آن وجود ندارد. از سوی دیگر، CME زمان خاصی را برای باز یا بسته شدن دارد.


وقتی که CME بسته می‌شود، افزایش یا کاهش قیمت بیت‌کوین ادامه می‌یابد. با توجه به بسته بودن بازار، حرکت قیمت در نمودار قیمت ثبت نمی‌شود. به همین علت وقتی CME در روز یکشنبه باز شود، قیمت آن بر اساس همان قیمت بازار نقدی ادامه خواهد یافت و گپی را در نمودار قیمت ایجاد می‌کند که لازم است پر شود. ارتباط اصلی میان CME و بیت کوین آن است که CME به بیت‌ گپ Gap چیست؟ کوین قراردادهای آتی یا جانبی ارائه می‌دهد که بر اساس قیمت بیت‌ کوین انجام می‌شود.

اثر گپ CME بر روی قیمت بیت‌کوین​

همانطور که در بخش قبل شرح داده شد، وقتی که هر هفته قراردادهای آتی بیت‌کوین بسته می‌شود، باعث ایجاد گپ خواهد شد. این گپ‌ها معمولاً از این جهت پر می‌شوند که قیمت روز بیت کوین به قیمت بسته شدن CME باز می‌گردد. تصور کنید که CME بیت کوین با قیمت 50،000 دلار بسته شده و با قیمت 53،000 دلار باز شده باشد. در این میان یک گپ به اندازه‌ی 2،800 دلار میان آنچه در نمودار قیمت ثبت شده است، وجود دارد. بنابراین هنگامی که CME فعالیت خود را از سر می‌گیرد، بر اساس نوع گپ، احتمال بازگشت قیمت‌ها به قیمتی که با آن بسته شده است، برای پر کردن این گپ وجود دارد. گپ CME بیت‌کوین معمولاً در آخر هفته یا تعطیلات عمومی رخ می‌دهد.

کسب درآمد با استفاده از گپ CME بیت‌کوین​

به علاوه قیمت CME بیت‌کوین می‌تواند با قیمت بالایی بسته شود و با قیمت پایینی بازگشایی شود. وقتی که چنین وضعیتی پیش بیاید، قیمت روز به طور معمول افزایش می‌یابد تا گپی را که ایجاد شده است، پر کند. با وجود این، اگر قیمت بازگشایی پس از تعطیلات آخر هفته بالاتر از قمیتی باشد که در روز جمعه تعطیل شده است، در این صورت شانس بالایی وجود دارد که قیمت روز 24 ساعت پس از بازگشایی بازار، تصحیح شود. با استفاده از این اطلاعات شما قادر خواهید بود که تصمیماتی را اتخاذ کنید که کسب وکار شما را سودمندتر سازد.

به عنوان مثال فرض کنیم که یک گپ معمولی در یک نمودار ظاهر می‌شود و CME بیت‌کوین در قیمت 46،000 دلار بسته و در قیمت 43،700 دلار بازگشایی می‌شود. در چنین حالتی به راحتی می‌توان پیش‌بینی کرد که چه اتفاقی خواهد افتاد. زیرا شما می‌دانید که قیمت‌ها برای پرکردن این گپ احتمالاً افزایش خواهد یافت. وقتی که گپ شکست وجود دارد شما می‌دانید که پایان این الگوی قیمتی نزدیک است و بسته به این الگو شما می‌توانید پیش‌بینی کنید که بعداً چه اتفاقی خواهد افتاد و بر اساس این پیش‌بینی تصمیماتی برای انجام تبادلات خود بگیرید.

دقت گپ CME بیت‌کوین چقدر است؟​

به طور معمول استفاده از گپ CME به عنوان یک شاخص قادر خواهد بود که تا میزان 80 درصد دقت را ارائه دهد. همچنین مرور رویدادهای قبلی می‌تواند این ادعا را روشن‌تر سازد.

تصویر بالا یک گپ معمولی را نشان می‌دهد. در 31 دسامبر سال 2020، قراردادهای آتی CME بیت کوین با قیمت 29،410 دلار بسته شد. با وجود این، قیمت روز بیت‌کوین وقتی که CME بازگشایی شد تا حدود 33،050 دلار رفت.

بنابراین اگرچه CME پس از تعطیلات با حدود 33 هزار دلار بازگشایی شد، اما تقریباً غیرممکن است که در این نمودار متوجه نشوید که به محض بازگشایی بازار، گپ CME بیت‌کوین در عرض 12 ساعت پر شد و قیمت آن به قیمت بسته شدن در تاریخ 31 دسامبر رسید.

نتیجه‌گیری​

در این مطلب با گپ‌ها و انواع مختلف آنها آشنا شدیم. همچنین درباره‌‌ی عامل ایجاد گپ CME بحث کردیم. مورد مهم دیگر درباره‌ی نحوه‌ی کسب درآمد از این گپ است که در اینجا به آن اشاره شد. با توجه به پیش‌بینی‌هایی که از روی این گپ می‌تواند انجام داد، تصمیم‌گیری در مورد معاملات تجاری را می‌توان بهتر انجام داد که در اینجا به این موارد پرداختیم. شما می‌توانید با ارائه‌ی نظرات خود، ما را در بهبود کیفیت مطالب یاری نمایید.

اکسیدان کرمی 9 درصد گپ ضد قرمزی 100 میلی لیتر

اکسیدان کرمی 9 درصد گپ برای تهیه کردن رنگ مو برای رنگ‌های پایه متوسط تا بلوند کاربرد دارد. این محصول حاوی ویتامین E بوده و ضد قرمزی مو عمل می‌کند.

در انبار موجود نمی باشد

نقد و بررسی اکسیدان کرمی 9 درصد گپ

اکسیدان کرمی 9 درصد گپ محصولی است که باید با رنگ مو ترکیب شود تا بتوانید با استفاده از آن به رنگ موی دلخواه خود برسید. اکسیدان در حقیقت فعال‌کننده رنگ مو است و بدون آن رنگ مو روی موها عمل نمی‌کند و تاثیری ندارد. می‌توان گفت که اکسیدان به عنوان یک کاتالیزور عمل نموده و موجب ثبات رنگ مو به صورت دائمی می‌شود. اکسیدان‌ها به دسته‌های مختلفی تقسیم می‌شوند که اکسیدان 9 درصد یکی از آنها است. اکسیدان 9% قابلیت روشن کنندگی و باز کردن رنگ مو را داشته و یکی از اکسیدان‌های پرطرفدار و پرفروش برای دکلره است. اکسیدان 9 درصد را با نام‌های اکسیدان ولوم 30 یا اکسیدان شماره 2 نیز می‌شناسند. در این محصول که 100 میلی لیتر حجم دارد، به منظور حفظ سلامت موها از ویتامین E استفاده شده است. ترکیبات موجود در این اکسیدان از قرمز شدن موها جلوگیری می‌کنند. مقدار ترکیب اکسیدان با رنگ مو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر نسبت‌ها به خوبی رعایت نشود، نه تنها به رنگ دلخواه خود نمی‌رسید بلکه ممکن است مو دچار سوختگی یا قرمزی و بدرنگی شود.

موهای رنگ شده نسبت به موهای معمولی نیاز به آبرسان بیشتری دارند، از این رو استفاده از ماسک مو برای نرم شدن موها و جلوگیری از وز شدن پیشنهاد می‌کنیم.

ویژگی اکسیدان کرمی 9% گپ

 • جهت استفاده برای رنگ‌های پایه متوسط تا بلوند
 • کمک به باز شدن رنگ مو
 • حاوی ویتامین E
 • ضد قرمزی مو
 • ولوم 30

ترکیبات

آب، هیدروژن پروکساید، سیتیرس-7، فسفوریک اسید، اتیدرونیک اسید، اسانس، سدیم استنات، توکوفریل استات

چطور مصرف کنیم

با توجه به حجم و نوع مو باید میزان رنگ و اکسیدان مورد نیاز برای ترکیب و نیز نوع اکسیدان مناسب را انتخاب کنید.

اگر نسبت اکسیدان و رنگ مو خوب رعایت نشود ممکن است مو بسوزد یا تناژ خوبی نداشته باشد.

لطفا دقت کنید

از تماس با چشم خودداری شود؛ در صورت تماس احتمالی چشم‌ها را با آب فراوان بشویید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا