گزینه های باینری در افغانستان

استراتژی تجاری بر روی شاخص نوسان تصادفی

واگرایی سرسخت

استراتژی تجاری بر روی شاخص نوسان تصادفی

ترجمه این مقاله با کیفیت عالی آماده خرید اینترنتی میباشد. بلافاصله پس از خرید، دکمه دانلود ظاهر خواهد شد. ترجمه به ایمیل شما نیز ارسال خواهد گردید.

2. پیش بینی ارزش در معرض ریسک و مخارج سرمایه ای روزانه

3. مدل های پیش بینی ارزش در معرض ریسک (VaR)

4.1. تعاریف و تدوین فرضیه

4.2. توابع تمرکزگرایی مجدد

4.3. بیشتر بر روی داده های وابسته ضعیف

4.4. آزمون نمونه برداری فرعی لینتون، معصومی و وانگ

5. داده ها و پیاده سازی آزمون ها

5.1. توضیف داده ها

5.2. خود راه اندازی بلوک و نمونه برداری فرعی

5.3 مخارج سرمایه ای روزانه (DCC) و چارچوب ارزیابی: تسلط تصادفی

The Basel III Accord requires that banks and other Authorized Deposit-taking Institutions (ADIs) communicate their daily risk forecasts to the appropriate monetary authorities at the beginning of each trading day, using one of a range of alternative risk models to forecast Value-at-Risk (VaR). The risk estimates from these models are used to determine the daily capital charges (DCC) and associated capital costs of ADIs, depending in part on the number of previous violations, whereby realized losses exceed the estimated VaR. In this paper we define risk management in terms of choosing sensibly from a variety of risk models and discuss the optimal selection of the risk models. Previous approaches to model selection for predicting VaR proposed combining alternative risk models and ranking such models on the basis of average DCC, or other quantiles of its distribution. These methods are based on the first moment, or specific quantiles of the DCC distribution, and supported by restrictive evaluation functions. In this paper, we consider robust uniform rankings of models over large classes of loss functions that may reflect different weights and concerns over different intervals of the distribution of losses and DCC. The uniform rankings are based on recently developed statistical tests of stochastic dominance (SD). The SD tests are illustrated using the prices and returns of VIX futures. The empirical findings show that the tests of SD can rank different pairs of models to a statistical degree of confidence, and that the alternative (recentered) SD tests are in general agreement.

پیمان بازل III مستلزم آن است که بانک ها و دیگر موسســــات سپرده گذاری مجاز (ADIs) با پیش بینی های ریسک روزانه خود برای مقامات پولی مربوطه در آغاز هر روز تجاری، با استفاده از یکی از طیف های مدل های ریسک جایگزین برای پیش بینی ارزش در معرض ریسک (VaR) ارتباط برقرار نمایند. برآوردهای ریسک بر اساس این مدل ها که برای تعیین مخارج سرمایه ای روزانه (DCC) و هزینــــه های سرمایه ای مربوط به موسســــات سپرده گذاری مجاز (ADIs) به کار گرفته می شوند، تاحدی بسته به تعداد تخلفات گذشته خواهد داشت که به موجب آن ضرر و زیان وارده بیش از ارزش در معرض ریسک (VaR) برآورد شده خواهد بود. در این مقاله ما مدیریت ریسک را بر حسب انتخاب معقول بر اساس انواع مدل های ریسک و بحث در مورد انتخاب بهینــــه مدل های ریسک تعریف نمودیم. رویکردهای پیشین برای انتخاب مدل به منظور پیش بینی ارزش در معرض ریسک (VaR) ترکیب مدل های ریسک جایگزین و رتبه بندی چنین مدل هایی را بر اساس متوسط مخارج سرمایه ای روزانه (DCC)، و یا دیگر چندک های توزیع آن پیشنهاد نمودند.

این روش ها مبتنی بر گشتاور اولیه، و یا چندک های خاص توزیع مخارج سرمایه ای روزانه (DCC) هستند و توسط توابع ارزیابی محدود مورد پشتیبانی قرار می گیرند. در این مقاله، ما رتبـــه بندی های یکنواخت قدرتمندی را برای مدل ها در کلاس های متعددی از توابع ضرر و زیان مد نظر قرار دادیم که ممکن است منعکس کننده وزن های مختلف و نگرانی هایی در مورد فواصل مختلف توزیع ضرر و زیان و مخارج سرمایـــه ای روزانه (DCC) باشند. رتبه بندی های یکنواخت مبتنی بر آزمون های آماری تسلط تصادفی ( SD) هستند که به تازگی مطرح شده و توسعه یافته اند. آزمون های تسلط تصادفی (SD) با استفاده از قیمت ها و بازده آینده شاخص نوسانات (VIX) نشان داده شده اند. یافته های تجربی نشان می دهند که آزمون تسلط تصــــادفی (SD) می توانند زوج های مختلفی از مدل ها را به ازای یک درجه اطمینان آماری رتبه بندی نموده و با آزمون های تسلط تصادفی (SD) جایگزین (اخیر) در توافق کلی می باشند.

استراتژی تجاری بر روی شاخص نوسان تصادفی

نتایج جستجو برای: قیمت سهام

تعداد نتایج: 22155 فیلتر نتایج به سال:

تأثیر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی بر همزمانی قیمت سهام

هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر قابلیت مقایسۀ صورت‌های مالی به عنوان یکی از ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری بر همزمانی قیمت سهام است. همزمانی قیمت سهام معیاری است که به‌طور معکوس برای سنجش محتوای اطلاعاتی قیمت سهام استفاده می‌شود. در راستای هدف پژوهش تعداد 86 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1385 تا 1392، به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شد. به منظور آزمون فرضیه‌های .

بررسی تأثیر قیمت معاملات بلوک در بازار سهام ایران

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر تأثیر قیمت معاملات بلوک در بازار سهام است. بدین‌منظور، 525 معاملة بلوکی به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونۀ پژوهش از بین شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران، که در سال‌های 1390 تا 1392 معاملۀ بلوکی انجام داده‌اند، انتخاب شده است. در این پژوهش از تأثیر قیمت کل، موقتی و دائمی به‌عنوان متغیرهای وابسته و اندازة معاملة بلوک، نوسان قیمت سهام، گردش مالی معامل.

رابطة¬ بین اجزای نقدی و تعهدی سود با قیمت سهام

این تحقیق تأثیر «تغییر حد نوسان قیمت سهام» بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را بررسی می‌کند. هدف اصلی تحقیق شناسایی محتوای اطلاعاتی «تغییر میزان حد نوسان قیمت سهام» و تأثیر آن بر «حجم معاملات» و «بازده سهام» شرکت­ها می‌باشد. از این رو، 257 شرکت برای یک دورة 7 ساله از تاریخ 01/01/1382 لغایت 01/01/1389، مورد مطالعه قرار گرفتند و داده­های مورد نیاز تح.

عدم شفافیت اطلاعات مالی، همزمانی استراتژی تجاری بر روی شاخص نوسان تصادفی و ریسک ریزش قیمت سهام

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عدم شفافیت اطلاعات مالی، همزمانی و ریسک ریزش قیمت سهام است. انتظار می‌رود عدم شفافیت مالی به منزله افشای کمتر اطلاعات خاص شرکت بوده و منجر به افزایش همزمانی و متعاقباً ریزش قیمت سهام می‌گردد.برای این منظور نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1381 تا 1393 مورد بررسی قرار گرفته است.جهت بررسی رابطه فوق از روش‌های رگرسیون لجستیک، دا.

پیش بینی قیمت سهام بااستفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب (FA)

در این پژوهش به پیش‌بینی قیمت سهام 10 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و تعدادی از شرکت‌های حاضر در فرابورس بااستفاده از الگوریتم کرم شب‌تاب پرداخته شده است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی، از نظر روش گردآوری اطلاعات شبه تجربی، توصیفی - پیمایشی و پس رویدادی است. همچنین ازنظر ابزارهای گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای می باشد و بدلیل ماهیت مدل‌سازی و پیش‌بینی، ازنوع پژوهش استقرایی است. در این تحقی.

تاثیر اطلاعاتی سود بر قیمت و بازده دوره نگهداری سهام

سرمایهگذاران از طریق سرمایهگذاری در سهام سایر شرکت ها برای کسب سود بیشتر تلاش میکنند وبیشتر تمایل به سرمایهگذاری در صنایع با بازده بیشتر و ریسک کمتر دارند. تصمیمگیری بهینه برایسرمایه گذاری در واحدهای تجاری مستلزم وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل مقایسه است. سودحسابداری و اجزای مربوط به آن از جمله اطلاعاتی محسوب میشود که در هنگام تصمیمگیری توسطافراد در نظر گرفته میشود. با توجه به اینکه محتوای اطلاع.

بررسی رابطه بین همزمانی قیمت سهام با توزیع ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک بازده سهام

نوسانات قیمت سهام که منجر به نوسانات بازده شرکت‌ها می‌گردد، یکی از مسائل مورد توجه و بحث بازارهای سرمایه و سرمایه‌گذاران می‌باشد؛ زیرا این نوسانات، میزان کسب درآمد از تخصیص منابع را نشان می‌دهد. بر همین اساس در تحقیق حاضر، با بررسی 107 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 6 ساله از سال‌ 1390 لغایت 1395 به دنبال بررسی رابطه بین همزمانی قیمت با توزیع نوسانات بازدهی سهام در .

بررسی عملکرد قیمت گذاری سهام در اولین عرضه سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق مسئله اصلی بررسی بازده کوتاه مدت حاصل از خرید و فروش سهام شرکت های تازه وارد به بازار بورس تهران در مقایسه با بازده شاخص قیمت بورس طی دوره مشابه است. همچنین در این تحقیق الگوهای مشاهده شده در زمینه عرضه اولیه سهام شرکت ها در بازارهای بورس سراسر دنیا بررسی شده است. این سه الگو عبارتند از: بازده کوتاه مدت بیشتر شرکت های تازه وارد نسبت به بازده بازار، بازده بلند مدت کمتر این شرکت ها و.

راهبرد مدیریت مالی

تاثیر نیاز به تامین مالی برون سازمانی بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران (مقاله علمی وزارت علوم)

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نیاز به تأمین مالی برون سازمانی بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش توصیفی- همبستگی می باشد. نمونه پژوهش با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با اعمال محدودیت ها، تعداد 180 شرکت طی سال های (1392 تا 1396) انتخاب شد. فرضیه ها با تکنیک آماری رگرسیون چند متغیره داده های تلفیقی (تابلویی) مورد آزمون قرار گرفته اند. تجزیه وتحلیل اطلاعات جمع آوری شده و آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که نیاز به تأمین مالی برون سازمانی تأثیر معناداری بر شاخص حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت دارد ولی شاخص حاکمیت شرکتی تأثیر معناداری بر ارزش شرکت ندارد. با توجه به نتایج به دست آمده، پیشنهاد می گردد مدیران واحدهای تجاری چنانچه به دنبال عوامل مؤثر بر افزایش ساختار سرمایه می باشند، زمینه های تقویت کیفیت حاکمیت شرکتی را به صورت جدی در واحدهای تجاری تحت کنترل خود فراهم آورند؛ زیرا این امر موجب انتخاب ساختار سرمایه بهینه می گردد.

بررسی استراتژی تخصیص سهام بر اساس رویکرد ریسک برابر (مقاله علمی وزارت علوم)

آزمون اثربخشی تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران (مقاله علمی وزارت علوم)

در شرکت هایی با مشتریان عمده، ریسک جریان های وجوه نقد دریافتی بیشتر است، بنابراین در این گونه شرکت ها، سطح نگهداشت وجوه نقد و ریسک بحران مالی آتیِ شرکت نسبت به سایر شرکت ها بالاتر است؛ در نتیجه می توان گفت که تمرکز مشتری می تواند سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد را تحت تأثیر قرار دهد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی آزمون اثربخشی تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در این راستا، 140 شرکت (980 مشاهده سال- شرکت) پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 تا 1396 مورد بررسی قرارگرفته اند. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از الگوی رگرسیون خطی چندگانه با استفاده از داده های ترکیبی (روش تلفیقی) استفاده شده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از تأثیر مثبت و معنادار تمرکز مشتری بر سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می باشد. به عبارتی، در شرکت های با مشتری عمده، میزان سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد بالاتر بوده است. این نتایج مبین اهمیت وجود مشتریان عمده در شرکت و اثربخشی این مشتریان در افزایش سطح نگهداشت وجه نقد و سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد می باشد.

سنجش میزان تبعیت از نظریه گام تصادفی در شاخص های صنایع مختلف بورس تهران با استفاده از مدل مارکف سوئیچینگ (مقاله علمی وزارت علوم)

این مطالعه به جستجوی وجود یا عدم وجود استقلال در سری های بازده در 9 شاخص صنایع مختلف و شاخص 50 شرکت برتر و شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک و میزان تبعیت آن ها از مدل گشت تصادفی در دو رژیم کم نوسان و پر نوسان با استفاده از مدل مارکوف سوئیچینگ می پردازد. نمونه پژوهش، شامل اطلاعات قیمت های روزانه تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در قالب شاخص کل و استراتژی تجاری بر روی شاخص نوسان تصادفی 50 شرکت برتر و همچنین 9 شاخص صنایع مختلف بانک، سیمان، فراورده های نفتی، ماشین آلات، شیمیایی، خودرو، قند و شکر، غذایی به جز قند، کانه های فلزی در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک برای بازه زمانی 05/01/1390 تا 28/12/1397 بود. نتایج مدل مارکوف سوئیچینگ و آریما نشان داد فقط در رژیم پر نوسان شاخص های اس اند پی بورس اوراق بهادار نیویورک، با ماندگاری 32 درصد و شاخص فراورده های نفتی بورس اوراق بهادار تهران با ماندگاری 6 درصد، مدل آریما معنادار نیست و در مابقی موارد مدل آریما معنادار می باشد

رویداد پژوهی اثر رقابتی عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران (مقاله علمی وزارت علوم)

عرضه های عمومی اولیه به عنوان یک رویداد مهم و مستمر در بازارهای سرمایه در حال رخ دادن هستند و پژوهش های متعددی در خصوص چرایی، قیمت گذاری و بازده غیر نرمال عرضه های عمومی اولیه انجام گرفته است. در نگاه دیگر عرضه اولیه شرکت ها به همانند یک رویداد اقتصادی و یا یک خبر (منفی یا مثبت) تلقی می شود و تأثیر آن بر رفتار سرمایه گذاران موردبررسی قرار می گیرد. در این پژوهش رفتار سرمایه گذاران حول رویداد های عرضه اولیه و تأثیر آن بر بازده کوتاه مدت سهام موجود در بازار سرمایه ایران، موردبررسی قرارگرفته است. بدین منظور تعداد 235 عرضه اولیه در بازه زمانی 1383 تا 1397 بر اساس اندازه شرکت، نوع صنعت و نسبت های و درگروه های مختلف طبقه بندی و اثر رقابتی آن ها با استفاده از روش رویداد پژوهی موردبررسی قرارگرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سرمایه گذاران، رویداد عرضه اولیه را به عنوان یک عامل منفی بر سهام فعلی در نظر می گیرند. تأثیر رقابتی عرضه های عمومی اولیه بر کل بازار و سهام انفرادی تنها در صورتی تائید می شود که عرضه های عمومی اولیه بزرگ باشند یا نسبت پایین داشته باشند. عرضه های عمومی اولیه بزرگ در هر صنعت نیز تأثیر منفی بر بازده سهام موجود در همان صنعت دارد.

پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از ماشین بردار پشتیبان (مقاله علمی وزارت علوم)

هدف این مقاله، پیش بینی درماندگی مالی قریب الوقوع شرکت های پذیرفته شده در فرابورس و بورس اوراق بهادار با استفاده از دامنه گسترده ای از ویژگی ها از جمله متغیرهای حسابداری تعهدی، حسابداری نقدی، بازار سهام، مکانیسم های حاکمیت شرکتی و شاخص های اقتصاد کلان است. نمونه نهایی شامل 421 شرکت و در نتیجه، 3670 شرکت-سال مشاهده است. سپس، داده آماده شده با استفاده از نسبت 70 به 30 به مجموعه داده آموزشی و آزمایشی تفکیک شد. در این پژوهش، تکینک های پیش پردازش داده یادگیری ماشین نظیر استانداردسازی نمره Z، وان-هات انکدینگ، اعتبارسنجی متقابل K لایه طبقه ای، همراه با مهندسی ویژگی برای بهبود عملکرد طبقه بندی کننده بکار گرفته شدند. روش اعتبارسنجی متقابل 5 لایه طبقه ای با برای برآورد عملکرد پیش بینی مدل طی مرحله آموزش استفاده شد. طی مرحله آموزش، میزان سازی اَبرپارامتر مدل با استفاده از جستجوی شبکه ای انجام شد. افزون بر این، رویکرد فرایادگیری حساس به هزینه همراه با معیار مختص مسائل نامتوازن یعنی نمره F1 برای غلبه بر مسئله نامتوازنی افراطی کلاس ها استفاده شده است. بر اساس نتایج تجربی، مدل ماشین بردار پشتیبان به نمره F1، ضریب همبستگی متیوز، فراخوانی و دقتی به ترتیب برابر با 55%، 56%، 78% و 43% بر روی مجموعه آموزشی دست یافت. سرانجام، مدل پیشنهادی بر روی مجموعه آزمایشی کنار گذاشته شده آزمون شد که به نمره F1، ضریب همبستگی متیوز، فراخوانی و دقتی به ترتیب برابر با 50%، 50%، 68% و 40% بر روی مجموعه آزمایشی منجر شد.

تاثیرتضاد مالکانه بر رابطه بین انعطاف پذیری مالی با شدت سرمایه گذاری و تقسیم سود (مقاله علمی وزارت علوم)

انعطاف استراتژی تجاری بر روی شاخص نوسان تصادفی پذیری مالی را می توان پیوندی دانست که از طریق وجوه داخلی انباشته شده و ظرفیت وام گیری خارجی، شرکت را قادر می سازد در زمان مناسب و به طور رقابتی، گزینه های رشد را به اجرا رسانده و پروژه های با ارزش فعلی خالص مثبت را انجام دهند ولی وجود تضاد مالکانه به سبب جدایی مالکیت از مدیریت، می تواند این اثربخشی را تحت تأثیر قرار دهد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر شدت سرمایه گذاری و تقسیم سود با تأکید بر نقش تضاد مالکانه در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران است. به طورکلی استفاده از یک نمونه (102 شرکت) از شرکت های بورس اوراق بهادار به در فاصله سال های 1390-1396 تحلیل بر اساس رگرسیون خطی، بیانگر این نتیجه بوده است که شاخص ترکیبی انعطاف پذیری مالی دارای تأثیرگذاری مثبت معنی دار بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود است و اثر تعاملی شاخص ترکیبی انعطاف پذیری مالی و شاخص ترکیبی تضاد مالکانه دارای اثر تعدیل کنندگی بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود بوده و سبب تأثیرگذاری منفی معنی دار بر شدت سرمایه گذاری و سیاست تقسیم سود می شود

بررسی عملکرد مدل هیبریدی در ارزیابی ریسک نکول شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (مقاله علمی وزارت علوم)

اندازه گیری ریسک اعتباری و برآورد احتمال نکول شرکت ها از مهم ترین چالش های مطرح در حوزه اعتباری است. مدل های ساختاری و مدل های غیرساختاری دو چارچوب اصلی برای برآورد ریسک نکول و ریسک های اعتباری هستند؛ اما هرکدام از این مدل ها دارای نقاط قوت و ضعف هستند و به نظر می رسد ترکیب این دو چارچوب و ارائه یک مدل هیبریدی بتواند پیش بینی دقیق تری از ریسک نکول شرکت ها ارائه کند. در پژوهش حاضر از یک مدل هیبریدی برای سنجش ریسک نکول شرکت های بورسی و فرابورسی در فاصله زمانی 1397-1386 که طبق قوانین بازار سرمایه ایران به بازار پایه انتقال یافته اند استفاده شده است. ابتدا از مدل مرتون (از مدل های ساختاری) برای سنجش ریسک نکول این شرکت ها استفاده شد و سپس نتایج این مدل با مدل Z آلتمن (از مدل های غیرساختاری) مقایسه شده است. سپس با تحلیل رگرسیونی نسبت های مالی مختلف، متغیرهای معنی دار شناسایی شده و مدل مرتون و Z آلتمن به صورت جداگانه و ترکیبی از نظر آماری مقایسه شدند. یافته ها نشان می دهد که مدل هیبریدی نسبت به مدل های ساختاری و مدل های غیرساختاری، پیش بینی دقیق تری از ریسک نکول ارائه می دهد. با وارد کردن نتایج هریک از این دو مدل به مدل هیبریدی، توان آماری مدل هیبریدی افزایش پیدا می کند؛ بنابراین بهره گیری از مدل ترکیبی به بانک ها و مؤسسات اعتباری کمک خواهد کرد تا منابع را با ریسک کمتری در اختیار شرکت های سالم تر قرار دهند.

تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات (مقاله علمی وزارت علوم)

ساختار سرمایه به عنوان مهم ترین پارامتر مؤثر بر ارزش گذاری و جهت گیری بنگاه اقتصادی در بازارهای سرمایه مطرح شده است. با توجه به نبود پژوهش جامع و مطالعه موردی در این زمینه، هدف پژوهش حاضر، تعیین الگوی غالب ساختار سرمایه در صنعت خودرو و ساخت قطعات می باشد. دوره زمانی پژوهش، 1395-1385 بوده و در صنعت مذکور، 26 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش، از مدل های رگرسیونی تلفیقی/ترکیبی و از نرم افزار ایویوز نسخه 9 استفاده شده است. در این پژوهش، جهت تعیین ساختار سرمایه از 3 معیار اهرم دفتری، اهرم بازار و اهرم بلندمدت استفاده شده است. همچنین به منظور سنجش عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه، بر اساس نظریه های مختلف، از متغیرهایی نظیر سود نقدی سهام، سودآوری، ریسک تجاری، ساختار دارایی، نقدینگی، رشد شرکت، اندازه شرکت، صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی، ظرفیت بدهی، صرفه جویی مالیاتی بدهی و نسبت پوشش بهره استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد در صنعت خودرو و ساخت قطعات، نظریه های سلسله مراتبی، خوش بینی مفرط و زمان بندی بازار، الگوهای غالب در بازار سرمایه ایران هستند.

نقش کیفیت سود در برآورد ریسک اعتباری (مقاله علمی وزارت علوم)

هدف از انجام این پژوهش مقایسه چهار شاخص کیفیت سود که صرفاً از داده‌های حسابداری جهت تعیین میزان کیفیت سود استفاده می‌کنند و تعیین میزان تأثیر آن‌ها بر درجه ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور اطلاعات 156 شرکت بین سال‌های 1387 تا 1396 جمع‌آوری و در این ارتباط از 20 شاخص مالی جهت تعیین ریسک اعتباری و سپس رتبه‌بندی آن به روش تحلیل پوششی داده‌ها، استفاده شده است. رابطه شاخص‌های موردنظر با رتبه اعتباری هر شرکت نیز مورد آزمون قرار گرفت و تائید شد. همچنین از چهار شاخص کیفیت سود شامل ویژگی‌های پایداری و قابلیت پیش‌بینی، رابطه سود و وجه نقد، اقلام تعهدی و نهایتاً ضریب واکنش سود و ضریب واکنش تعدیل‌شده سود، استفاده شد. ابتدا رابطه شاخص‌های مالی با رتبه اعتباری تعیین‌شده به روش تحلیل پوششی داده‌ها، در قالب مدل رگرسیون آزمون و اعتبار مدل تائید شد سپس رابطه چهار شاخص کیفیت سود با رتبه اعتباری هر شرکت مورد آزمون قرار گرفت.از این پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که میان ریسک اعتباری شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و شاخص‌های عمده کیفیت سود آن‌ها رابطه معناداری وجود دارد.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در IQcent

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در IQcent

شاخصی که Stochastic نام دارد یک اسیلاتور است. به شما کمک می کند تا روند قیمت دارایی را دنبال کرده و روند معکوس را پیش بینی کنید. همچنین واگرایی ها را نشان می دهد. بیایید نگاهی دقیق به آن بیندازیم.

نحوه اتصال نشانگر تصادفی به نمودار موجود در پلت فرم IQcent

ابتدا وارد حساب IQcent شوید. دارایی ترجیحی را انتخاب کنید و روی نمودار شمعدان های ژاپنی کلیک کنید. بعد ، روی نماد شاخص ها کلیک کنید و Stochastic را جستجو کنید. پنجره جدیدی را با اسیلاتور Stochastic مشاهده خواهید کرد.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در IQcent

نحوه افزودن تصادفی به نمودار

نشانگر تصادفی از 2 خط تشکیل شده است. بین 0 و 100 نوسان می کند. خط اول (٪ K) قیمت بسته شدن فعلی را برای یک محدوده قیمت مشخص نشان می دهد. خط دوم (٪ D) میانگین متحرک ساده است و محاسبات آن بر اساس خط اول است.

حال ، پارامترهای تصادفی چیست.

دوره پیش فرض خط اول (٪ K) چهارده و رنگ آن آبی است. دوره دیگری (٪ D) 3 و رنگ نارنجی است. در صورت تمایل می توانید دوره و رنگ خطوط را تغییر دهید. با این حال توصیه می کنیم تنظیمات را همانطور که هست بگذارید.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در IQcent

پارامترهای نوسان ساز تصادفی

نحوه استفاده از نشانگر تصادفی برای تجارت در IQcent

استفاده از Stochastic Oscillator در معاملات شما به دو صورت ممکن است.

تعیین کنید که بازار بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است.

در پنجره نشانگر ، می توانید دو خط دیگر (به جز خطوط تصادفی) مشاهده کنید. خط سبز در سطح 20 و قرمز در 80. وقتی خطوط نشانگر از خط 80 عبور می کنند ، به این معنی است که قیمت دارایی بیش از حد بالا است. لحظه ای که باید استراتژی تجاری بر روی شاخص نوسان تصادفی موقعیت فروش را وارد کنید ، زمانی است که خط آبی٪ K خط٪ D را قطع کرده و شروع به حرکت در زیر آن می کند. اکنون می توانید کاملا مطمئن شوید که روند معکوس خواهد شد.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در IQcent

خطوط اسیلاتور در مناطق بیش از حد فروخته شده عبور می کنند

وضعیت کاملاً انتهای دیگر نمودار است. اگر نوسانگر Stochastic به زیر 20 برسد ، بنابراین بازار بیش از حد فروخته می شود ، صبر کنید تا٪ K٪ D را قطع کند و سپس یک معامله طولانی مدت سفارش دهید.

استفاده از واگرایی بین نوسانگر تصادفی و قیمت

وقتی قیمت دارایی در مقایسه با خطوط نشانگر در یک جهت نیست ، ما در مورد واگرایی صحبت می کنیم. این اتفاق معمولاً همراه با شکست سطح مقاومت / مقاومت رخ می دهد. و سپس این یک سیگنال برای شما است که ممکن است روند جدیدی در جهت مخالف شروع به توسعه کند.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در IQcent

واگرایی سرسخت

اندیکاتور تصادفی ابزاری کاملاً جذاب و همه کاره است که به شما کمک می کند تا روند معکوس روند را تشخیص دهید. مستقیماً به حساب آزمایشی IQcent خود بروید و وقت خود را برای تمرین نحوه استفاده از آن اختصاص دهید. تجربه خود را با ما در میان بگذارید. از قسمت نظرات زیر استفاده کنید.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در Olymp Trade

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در Olymp Trade

شاخصی که Stochastic نام دارد یک اسیلاتور است. به شما کمک می کند تا روند قیمت دارایی را دنبال کرده و روند معکوس را پیش بینی کنید. همچنین واگرایی ها را نشان می دهد. بیایید نگاهی دقیق به آن بیندازیم.

نحوه اتصال نشانگر تصادفی به نمودار موجود در پلت فرم Olymp Trade

ابتدا وارد حساب Olymp Trade شوید. دارایی ترجیحی را انتخاب کنید و روی نمودار شمعدان های ژاپنی کلیک کنید. بعد ، روی نماد شاخص ها کلیک کنید و Stochastic را جستجو کنید. پنجره جدیدی را با اسیلاتور Stochastic مشاهده خواهید کرد.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در Olymp Trade

نحوه افزودن تصادفی به نمودار

نشانگر تصادفی از 2 خط تشکیل شده است. بین 0 و 100 نوسان می کند. خط اول (٪ K) قیمت بسته شدن فعلی را برای یک محدوده قیمت مشخص نشان می دهد. خط دوم (٪ D) میانگین متحرک ساده است و استراتژی تجاری بر روی شاخص نوسان تصادفی محاسبات آن بر اساس خط اول است.

حال ، پارامترهای تصادفی چیست.

دوره پیش فرض خط اول (٪ K) چهارده و رنگ آن آبی است. دوره دیگری (٪ D) 3 و رنگ نارنجی است. در صورت تمایل می توانید دوره و رنگ خطوط را تغییر دهید. با این حال توصیه می کنیم تنظیمات را همانطور که هست بگذارید.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در Olymp Trade

پارامترهای نوسان ساز تصادفی

نحوه استفاده از نشانگر تصادفی برای تجارت در Olymp Trade

استفاده از Stochastic Oscillator در معاملات شما به دو صورت ممکن است.

تعیین کنید که بازار بیش از حد خریداری شده یا بیش از حد فروخته شده است.

در پنجره نشانگر ، می توانید دو خط دیگر (به جز خطوط تصادفی) مشاهده کنید. خط سبز در سطح 20 و قرمز در 80. وقتی خطوط نشانگر از خط 80 عبور می کنند ، به این معنی است که قیمت دارایی بیش از حد بالا است. لحظه ای که باید موقعیت فروش را وارد کنید ، زمانی است که خط آبی٪ K خط٪ D را قطع کرده و شروع به حرکت در زیر آن می کند. اکنون می توانید کاملا مطمئن شوید که روند معکوس خواهد شد.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در Olymp Trade

خطوط اسیلاتور در مناطق بیش از حد فروخته شده عبور می کنند

وضعیت کاملاً انتهای دیگر نمودار است. اگر نوسانگر Stochastic به زیر 20 برسد ، بنابراین بازار بیش از حد فروخته می شود ، صبر کنید تا٪ K٪ D را قطع کند و سپس یک معامله طولانی مدت سفارش دهید.

استفاده از واگرایی بین نوسانگر تصادفی و قیمت

وقتی قیمت دارایی در مقایسه با خطوط نشانگر در یک جهت نیست ، ما در مورد واگرایی صحبت می کنیم. این اتفاق معمولاً همراه با شکست سطح مقاومت / مقاومت رخ می دهد. و سپس این یک سیگنال برای شما است که ممکن است روند جدیدی در جهت مخالف شروع به توسعه کند.

نحوه استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی روند معکوس در Olymp Trade

واگرایی سرسخت

اندیکاتور تصادفی ابزاری کاملاً جذاب و همه کاره است که به شما کمک می کند تا روند معکوس روند را تشخیص دهید. مستقیماً به حساب آزمایشی Olymp Trade خود بروید و وقت خود را برای تمرین نحوه استفاده از آن اختصاص دهید. تجربه خود را با ما در میان بگذارید. از قسمت نظرات زیر استفاده کنید.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا