فارکس فکتوری در ایران

برای مدیران استراتژی

اهمیت مدیریت استراتژیک

اهميت مديريت استراتژيک
تعريف مديريت استراتژيک

استراتژي بر اساس تعريف ارائه شده توسط سازمان بين المللي ايزو درتعاريف مربوط به استانداردهاي ايزو 9001 نسخه 2015 به کليه فعاليت هاي طراحي شده در راستاي دستيابي به اهداف مورد نظر و از قبل برنامه ريزي شده مي باشد اطلاق مي شود.
بنابراين مديريت استراتژيک فرايند تصميم گيري ، جستجوي منابع و راستاي راهبري سازمان در سمت و سوي اهداف مورد نظر و از پيش تعيين شده سازمان مي باشد . تصميم هاي اتخاذ شده و راهکارهاي ارائه شده در صورتي که با اصول و قوانين مديريت استراتژيک همسو باشند مي توانند متضمن حرکت سازمان مورد نطر در مسير اهداف تا کسب موفقيت نهايي باشند .
به عبارت ساده تر در راستاي درک هرچه بهتر و بيشتر مقوله مديريت استراتژيک و کاربرد آن موقعيت فعلي سازمان ، ارگان يا شرکت مورد نظر را در نظر بگيريد سپس موقعيت دقيق و هدفي که قرار است در طول زمان معين به آن برسيم را در نظر بگيريد ، کليه فعاليت ها ي لازم براي رسيدن به هدف و موقعيت مورد نظر محدوده زماني مورد نظرتنها با بهره گيري از مديريت استراتژيک مقدور و ميسر خواهدبود .
در مقوله مديريت استراتژيک يکي مهم ترين فاکتورها مبحث چشم انداز است .چشم انداز به منزله تعيين و تصور اهداف سازماني بلند مدت است به اين معناي که به طورمثال تعريف دقيقي از آنچه قرار است در3 سال اينده به آن برسيم ارائه خواهد شد .
اين مقوله در ابعاد بزرگ درروند سياست گذاري کشور ها نيز به چشم مي خورد به اين مفهوم که به طور مثال دولت و سران هر کشور ابتدا چشم اندازي 20ساله براي کشور متصور مي شوند و در ادامه با استفاده از تکنيک هاي مديريت استراتژيک با اجراي استراتژي هاي کوتاه مدت ، ميان مدت و بلند مدت براي دست يابي به چشم انداز مورد نظر تلاش و فعاليت مي کنند .
اگر دقت کرده باشيد، معمولا کشورها هم چشم اندازهاي 20 ساله اي را تعريف مي کنند و براي رسيدن به آن استراتژي هاي بلند مدت، ميان مدت و کوتاه مدت تعريف مي کنند.
يازم به ذکر است در مسير مديريت استراتژيک يک سازمان ، ارگان يا شرکت عناصر و عوامل مهم و تاثيرگذار زيادي دخيل هستند که در ادامه به آن ها اشاره خواهيم کرد . از اين قبيل مواردمي توان به مواردي مانند منابع انساني ، منابع مالي ، تجهيزات و امکانات مورد نظر اشاره کرد .

آموزش مدیریت استراتژیک

اهميت مديريت استراتژيک

برنامه ريزي و يا طراحي يک استراتژي در بر گيرنده بررسي و ارزيابي کليه احتمالات و ريسک ها است که طراحي راه هاي مقابله با خطرات و استفاده موثر از منابع موجود را به دنبال خواهد داشت مضاف بر اينکه تلاش ها براي دستيابي به اهداف را محقق مي سازد .بطور قطع هر سازمان و ارگاني به منظورانجام ماموريت هاي خاصي طراحي و تشکيل شده است که در راستاي نيل به اهداف مورد نظر عمل مي کند . از سويي کليه فعاليت ها انجام شده در هر سازمان با تمرکز بر اين هدف ويژه انجام مي شوند و کليه منابع داخلي و محيط خارجي بايد به گونه اي تنظيم شوند که دست يابي به هدف تعيين شده در زمان مقرر منطقي و معقول باشد .
کليه بايد ها و نبايد هاي برنامه ريزي براي اهداف بلند مدت با استفاده از تخصص و تبحرمديران استراتژيک در نظر گرفته خواهد شد و در روند اجراي پروژه نيز مديريت و منترل خواهند شد و در نهايت به شکوفايي سازمان مورد نظر خواهد انجاميد.

مدرک مدیریت استراتژیک

دوره هاي آموزش مديريت استراتژيک

با توجه به ميزان اهميت و تاثيرگذاري آشنايي با تکنيک هاي مديريت استراتژيک در کليه سازمان ها ارگان ها و شرکت ها و به خصوص در سال هاي اخير نياز به مديران استراتژيک متخصص ، متبحر و متعهد بيش از پيش احساس شده و منجر به ايجاد فرصتهاي شغلي مطلوب و زيادي براي متخصصان و کارشناسان حوزه مديريت استراتژيک شده است . حقوق و مزاياي افراد شاغل در پست سازماني مديريت استراتژِک نيز بواسطه شرح وظايف بسيار زياد و مسئوليت هاي سنگين و خطير اين افراد در سطح قابل قبول و بسيار خوبي قرار دارد .
وجود فرصت هاي شغلي زياد و مناسب ، سطح بالاي حقوق و مزاياي در يافتي ، امنيت شغلي و آينده حرفه اي خوب همه و همه باعث هجوم متقاضيان و علاقه مندان به سمت دوره هاي آموزشي مديريت استراتژيک شده است . در ادامه به برخي از مهم ترين عناوين آموزشي و سرفصل هاي دوره هاي آموزشي مديريت استراتژيک اشاره خواهيم کرد .
آشنايي با تعريف جامع مديريت استراتژيک
آشنايي با تاريخچه و مفاهيم مديريت استراتژيک
آشنايي با اهداف مديريت استراتژي ها
اشنايي با اصطلاحات و مفاهيم کليدي مديريت استراتژيک
آشنايي با انواع استراتژي ها ي
آشنايي با استراتژي‌هاي نظامي نوين
آشنايي با ضرورتهاي استفاده از مديريت استراتژيك
آشنايي با فرايند مديريت استراتژيك
آشنايي با موانع و مشكلات طراحي برنامه‌هاي استراتژيك
آشنايي با مزاياي مديريت استراتژيک
آشنايي با چارچوب هاي جامع تدوين استراتژي
آشنايي با هفت اصل کليدي در تفکر استراتژيک
آشنايي با الگوي هاي جامع مديريت استراتژيک
آشنايي با انواع تحليل استراتژيک
آشنايي با تجزيه و تحليل نيازهاي منابع انساني
آشنايي با نحوه ارزيابي و مديريت عملكرد
اشنايي با روش هاي ارتقاء فرهنگ سازماني
پيوند ميان برنامه ريزي استراتژيك و برای مدیران استراتژی منابع انساني
برنامه‌ريزي استراتژيك منابع انساني
آشنايي با استراتژي هاي منابع انساني
آشنايي با عناصر الگوي برنامه ريزي استراتژيك منابع انساني
آشنايي با مفهوم طرح ريزي استراتژيك منابع انساني
آشنايي با فوايد ومزاياي طرح ريزي استراتژيك
پيوند استراتژي منابع انساني با استراتژيهاي كلي و كلان سازمان
آشنايي با روش هاي برنامه ريزي استراتژيک در بخش دولتي
آشنايي با مديريت بحران و استراتژيک
آشنايي با مفهوم بحران‌
آشنايي با روش هاي تصميم‌گيري‌ در بحران
آشنايي با روش هاي تجسم‌ و پيش‌بيني‌ بحران‌
آشنايي با مديريت‌ بحران‌ ، اصول و مباني
آشنايي با روش هاي کنترل‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌ بحران‌
آشنايي با مديريت بحران ، رهيافتي استراتژيک
آشنايي با مديريت در آشوب و پيچيدگي
آشنايي با روش هاي مديريت بحران
آشنايي با انواع ديدگاه ها درمقوله بحران
آشنايي با دلايل نگرش مثبت به بحران
آشنايي با مولفه ها و مشخصه هاي موقعيت بحراني
آشنايي با مشخصه هاي بحران
آشنايي با تفاوت هاي بحران و فوريت
آشنايي با انواع طبقه بندي در بحران
آشنايي با انواع بحران از نظر هدايت و كنترل
آشنايي با اهداف مديريت بحران
آشنايي با روش هاي پيشگيري قبل از وقوع بحران
آشنايي با موقعيتهاي بحراني در سازمان
آشنايي با عناصربرنامه ريزي و مديريت بحران
آشنايي با مديريت بحران در سازمانها
آشنايي با ارتباطات و استراتژي در مديريت بحران
آشنايي با مفهوم مديريت بحران
آشنايي با مقوله آسيب شناسي رفع بحرانها
آشنايي با تفاوتهاي مديريت استراتژيک و مديريت بحران
آشنايي با وجه اشتراک مديريت استراتژيک و مديريت بحران
آشنايي با مديريت استراتژيک فناوري اطلاعات
آشنايي با ابعاد مختلف استراتژي
آشنايي با مقوله فناوري اطلاعات در سازمان ها و ارگان ها
آشنايي با سيستم هاي اطلاعات
آشنايي با روش هاي مديريت دانش
آشنايي با سيستم هاي مديريت پشتيباني تصميم
بکارگيري فناوري اطلاعات در حوزه مديريت استراتژيک

گواهینامه مدیریت استراتژیک

با توجه به استقبال بسيار قابل توجه و چشمگير متقاضيان و علاقه مندان از دوره هاي آموزشي مديريت استراتژيک برخي از مراکز آموزشي در راستاي منافع مالي خود بدون کسب برای مدیران استراتژی مجوزهاي لازم اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت استراتژيک بدون توجه به استانداردهاي مور نياز کرده اند ، از اين رو يکي از مهم ترين مباحث براي شرکت در دوره هاي آموزشي مديريت استراتژيک بررسي و انتخاب يک مرکز آموزشي معتبر است .
يکي از مراکز معتبرآموزشي که با اخذ کليه مجوزهاي لازم در راستاي پاسخ گويي به نياز متقاضيان اقدام به برگزاري دوره هاي آموزشي مديريت استراتژيک کرده است مرکز آموزش مجازي فن پردازن است .کليه دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مجازي فن پردازان مورد تائيد مستقيم سازمان علوم تحقيقات و فن آوري است که منجر به افزايش اعتبار دوره ها ي آموزشي و مدارک صادر شده خواهد شد . لازم به ذکر است با توجه به اين که کليه دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مجازي فن پردازن به صورت کاملا غير حضوري و مجازي برگزار مي شود کليه متقاضيان مي توانند با توجه به شرايط شغلي و برنامه هاي روزانه خود با هر شرايطي از دوره هاي آموزشي اين مرکز استفاده نمايند . فراگيران با شرکت در دوره هاي آموزشي مرکز آموزش مجازي فن پردازان علاوه بر کسب دانش ، توانايي ، مهارت و قابليت هاي مورد نياز براي احراز پست سازماني مديريت استراتژيک در پايان دوره موفق به دريافت مدرک مديريت استراتژيک معتبر مورد تائيد سازمان علوم تحقيقات و فن آوري نيز خواهند شد .
کسب گواهينامه مديريت استراتژيک معتبر مي تواند زمينه ساز ارتقاي شغلي براي شاغلان و افزايش شانس ورود به بازار کار براي متقاضيان باشد .

برای مدیران استراتژی

با وجود کلیه مزایایی که ذکر شد، مدیریت استراتژیک محدودیت هایی نیز به همراه دارد. در واقع جمع آوری کامل اطلاعات در مورد تغییرات محیطی مثل بازار های رقابتی، به صورت واقعی امکان پذیر نیست و شرکت ها باید بر اساس پایگاه داده خود، ریسک تجزیه و تحلیل عملکرد خود را در نظر بگیرند.

خصوصیات یک مدیر استراتژیک چیست؟

یک مدیر استراتژیک ممکن است بر برنامه های مدیریتی نظارت کند و برای رسیدن به اهداف سازمان روش هایی طراحی کند. آگاهی مدیر از مهارت ها و شایستگی کارمندان همچنین ساختار سازمانی، از عواملی است که بر چگونگی دستیابی سازمان به اهداف تعیین شده تأثیر می گذارد. در شرکت های بدون مدیریت استراتژیک ممکن است تشخیص عملکرد و نتیجه به دست آمده برای مدیران دشوار باشد. در حالی که در سازمان های با مدیریت قوی، استراتژی ها اغلب توسط ایده های مدیران و کارمندان ایجاد می شوند. یک سازمان ممکن است چندین کارمند را به ارائه و تحلیل استراتژی اختصاص داده باشد تا اینکه برای راهنمایی فقط به مدیر اجرایی (مدیر عامل) اعتماد کنند. به این دلیل است که رهبران سازمانی یادگیری از استراتژی های گذشته و بررسی محیط به طور گسترده را در اولویت قرار می دهند و از دانش جمعی برای تدوین استراتژی های آینده و هدایت رفتار کارکنان استفاده می کنند. آنها باید اطمینان حاصل کنند که شرکت اهداف مورد نظر را در برنامه مدیریت استراتژیک خود برآورده می کند. [caption align="aligncenter" width="694"] مدیر استراتژیک[/caption]

هدف از مدیریت استراتژیک چیست؟

 • تحقق اهداف کسب ­و کار با برنامه ­ریزی مدون جهت دستیابی به چشم­ اندازهای کوتاه و بلند مدت
 • فراهم آوردن امکان نوآوری و خلاقیت برای دستیابی به اهداف
 • تعهد و تفاهم هر چه بیشتر بین مدیران و کارمندان
 • سودآوری
 • ایجاد دید باز نسبت به آینده سازمان
 • بوجود آوردن هماهنگی بین واحد های مختلف سازمان و هم­سویی بخش­های مختلف سازمان با یکدیگر است.

5 دسته بندی مدیریت استراتژیک

استراتژی رقابتی

استراتژی شرکت

استراتژی تجارت

استراتژی عملکردی

استراتژی عملیاتی

کارت امتیازی متوازن و هدف از ایجاد آن در سازمان

به عنوان راهی برای کمک به هماهنگی اقدامات روزمره سازمان با استراتژی ها و چشم انداز تجارت، کارت امتیازی می تواند بسیار موثر باشد. این یک ابزار مدیریت عملکرد است که شامل اقدامات مالی و غیرمالی است و برای انعکاس نقشه راهبردی شرکت انتخاب شده است تا همه را بر آنچه واقعاً باید انجام شود متمرکز کند. نکته قابل توجه این است که ایجاد کارت امتیازی متوازن تمرینی نیست که در صورت انجام صحیح در طی یک روز اتفاق بیفتد. برای اینکه کارت امتیازی به ابزاری تبدیل شود که مورد استفاده و پذیرش کسب و کار قرار گیرد، نیاز به بررسی و مراحلی است که باید در سطح بالایی توسعه یابد. در وهله اول، مشارکت بیشتر افراد باعث می شود پیام استراتژی به کارمندان منتقل شود و اطلاعات لازم برای اقدامات موجود در کارت امتیازی به دست می آید. این امر پذیرش کارت امتیاز دهی را بین کارمندانی که به توسعه آن کمک کرده اند سریع تر می کند. با درک اینکه تمام اقدامات درون یک کسب و کار به هم مرتبط هستند، کارت امتیازی متوازن ایجاد می شود تا چهار دیدگاه را منعکس کند: چشم انداز مشتری - مشتریان برای دستیابی به چشم انداز خود چگونه باید دیده شوند؟ چشم انداز داخلی تجارت - برای جلب رضایت سهامداران و مشتریان خود باید در کدام فرآیند های تجاری سرآمد باشیم؟ چشم انداز یادگیری و رشد - برای دستیابی به چشم انداز خود، چگونه توانایی خود را برای تغییر و پیشرفت حفظ می کنیم؟ چشم انداز مالی - چه نوع عملکرد مالی باید در تجارت خود ارائه دهیم؟ چشم اندازها بهم پیوسته و مانند یک درخت هستند. یادگیری و رشد ریشه های درخت هستند و پایه و اساس تجارت را تشکیل می دهند. فرآیندهای داخلی خوب از طریق یادگیری و رشد، جوانه می زنند و به صندوق کار تبدیل می شوند. با داشتن فرآیندهای داخلی خوب، نتایج خوبی از مشتری دریافت خواهید کرد که این شاخه ها هستند و سرانجام، برگها نتایجی را نشان می دهد که بازده مالی را به همراه دارد. یکی از بزرگترین خطرات در ایجاد کارت امتیازی متوازن، انتخاب اقدامات فقط به دلیل دستیابی آسان به آنهاست. کارت امتیازی متوازن تمرین پرتاب یک دسته اعداد روی یک صفحه برای توجیه عملیات فعلی نیست. هر عنصر کارت امتیازی باید دقیقاً مورد توجه قرار گیرد و فقط درصورتی که به پیشبرد تجارت به سمت مأموریت استراتژیک سازمان کمک کند، باید درج شود. همچنین، کارت اطمینان باید حداقل سالانه مورد بازبینی قرار گیرد تا اطمینان حاصل شود که تدابیر گنجانده شده در آن همچنان مربوط به تجارت بوده و به دلیل تغییرات استراتژی، چیزی تغییر نکرده است. متخصصین امور مالی و حسابداری نیاز به شناخت کاملی از کارت امتیازی متوازن خواهند داشت زیرا به عنوان دارندگان اطلاعات در شرکت دیده می شوند. با این حال، این ابزاری است که نیاز به مشارکت در بسیاری از بخشهای تجارت و نه فقط امور مالی و حسابداری دارد. همچنین این کارت روش خوبی برای افزایش بودجه است زیرا اطمینان حاصل می کند که برنامه استراتژیک تجارت به طور واضح به کارمندان ابلاغ می شود. جدا از درک بهتر جهت و هدف تجارت، اطمینان از بازپرداخت بودجه در تخصیص منابع برای حمایت از استراتژی نیز آسان تر است.

نتیجه گیری

تفاوت اصلی بین افراد موفق و کسانی که شکست می خورند در نحوه مدیریت و برنامه ریزی استراتژیک است. شرکت های انعطاف پذیر ایجاد تغییر در ساختار و برنامه های خود را به سادگی قبول و اجرا می نمایند در حالی که شرکت های غیر قابل انعطاف ممکن است در یک محیط در حال تغییر مدام سر و کله بزنند. پیش تر ذکر کردیم که عناصر اصلی یک فرایند مدیریت استراتژیک، معمولا شامل برنامه ریزی استراتژیک و به دنبال آن پیاده سازی است. این فرایند مراحلی را توصیف می کند، که یک سازمان باید انجام دهد تا بفهمد به کجا می خواهد برسد، چگونه می خواهد به آنجا برسد و آیا موفق می شود یا نه. مجموعه یک پله بالاتر انواع مطالب آموزشی را جهت رشد فردی همچنین پیشرفت کسب و کار، در قالب کورس های آموزشی ارائه نموده است. در راستای مقاله ذکر شده، کورس آموزشی از تفکر استراتژیک تا مدیریت استراتژیک می تواند پاسخگوی تمام سوالات شما در حوزه تفکر و مدیریت استراتژیک باشد.

راه‌های تبدیل شدن به یک مدیر استراتژیک

در دنیای پرتکاپوی امروز که خلاقیت و نوآوری حرف اول را می‌زند، رقابت سختی بین مدیران و رهبران برای متمایز شدن از دیگران و تبدیل شدن به مدیران استراتژیک و رهبران تاثیرگذار در جریان است به طوری که هر مدیری می‌کوشد با استفاده از ترفندها و رویکردهای متفاوتی در قلب مشتریان، سهامداران و کارکنانش نفوذ کند و خود را به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف سازمانی معرفی کند. در این میان برای تبدیل شدن به یک مدیر استراتژیک و موثر راهکارهایی وجود دارد که شاید در کتاب‌های درسی و کلاسیک مدیریت نتوان آنها را پیدا کرد.

راه‌های تبدیل شدن به یک مدیر استراتژیک

مترجم: سیدحسین علوی لنگرودی
[email protected]

در دنیای پرتکاپوی امروز که خلاقیت و نوآوری حرف اول را می‌زند، رقابت سختی بین مدیران و رهبران برای متمایز شدن از دیگران و تبدیل شدن به مدیران استراتژیک و رهبران تاثیرگذار در جریان است به طوری که هر مدیری می‌کوشد با استفاده از ترفندها و رویکردهای متفاوتی در قلب مشتریان، سهامداران و کارکنانش نفوذ کند و خود را به‌عنوان عاملی تعیین‌کننده در پیشبرد اهداف سازمانی معرفی کند. در این میان برای تبدیل شدن به یک مدیر استراتژیک و موثر راهکارهایی وجود دارد که شاید در کتاب‌های درسی و کلاسیک مدیریت نتوان آنها را پیدا کرد. در ادامه به چند مورد از این راهکارهای عملی و کاربردی اشاره خواهد شد.

بر بیش از یک رشته تسلط یابید

در گذشته طبق نظر برخی از کارشناسان، افرادی که نمی‌توانستند رهبر استراتژیک شوند، از رده خارج می شدند و افرادی که می‌توانستند این کار را انجام دهند پاداش می‌گرفتند. اما مساله اینجا بود که این رهبران شکست خورده قبلا به‌عنوان رهبران تاکتیکی رده پایین‌تر عملکرد موفقی داشته‌اند، اما نتوانستند آن موفقیت‌ها را به سطح بالاتر منتقل کنند. به همین دلیل بود که چند سال پیش از من خواسته شد علت این مساله را تحلیل کنم و راه حلی ارائه کنم که به رهبران تاکتیکی موفق کمک کند قبل از آنکه در معرض موقعیت‌های شغلی عالی قرار بگیرند، نقاط ضعف خود و اصل مشکل را درک کنند و آنچه نیاز دارند انجام دهند تا در آینده مدیران ارشد موفقی باشند. به‌طور کلی در سطوح بالا، رهبراستراتژیک باید به‌طور دائم در تعامل با سایر متخصصان در خارج از سازمان باشد و نظارت مستقیمی روی تمام زیر دستان خود اعمال کند. چنین برای مدیران استراتژی مدیری نیاز دارد با ماموران دولتی، رسانه، مدیران شرکت‌های رقیب و حتی ماموران و مدیران در سایر کشورها مواجه شود. به علاوه، بسیاری از زیردستان رهبر سازمان در سطوح مختلف، دانش و تخصص فنی فراوانی در زمینه‌هایی دارند که او، اطلاعات و تجربه کمی در آن زمینه‌ها دارد. بنابراین می‌تواند از دیگران چیز‌های بسیاری بیاموزد.

ارتباط با سایر رشته‌ها را گسترش دهید

شاید بازی کودکانه تلفن بازی را به یاد بیاورید که در آن کودکان دایره وار دور هم نشسته و نفراول رازی را در گوش هم شاگردی سمت راست خود زمزمه می‌کرد و او هم آن را به نفر بعدی منتقل می‌کرد و همین‌طور تا آخر. نکته جالب در اغلب موارد این است که رازی که در نهایت بیان می‌شود، تفاوت چشمگیری با آن چیزی دارد که در ابتدا بیان می‌شد. در اغلب موارد داستانی که بازگو می‌شود هر بار متفاوت تر از آن چیزی بود که برای نفر اول خوانده می‌شود به طوری که در آنها مثلا مردها زن می‌شوند، شغل‌ها تغییر می‌کردند و حتی شکل کلی داستان نیز تغییر می‌کرد. در پایان این تمرین هم همه شرکت‌کنندگان به دشواری انتقال یک پیام ساده بر سطوح مختلف مدیریتی واقف می‌شوند. جالب‌تر آنکه این دشواری در صورت متفاوت بودن تخصص‌ها و رشته فعالیت مدیران بیشتر می‌شود.

برنامه‌ای که در اینجا برای تبدیل مدیران به رهبران استراتژیک ارائه شده، چندان پیچیده نیست و در نتیجه این برنامه را هر مدیری می‌تواند به راحتی اجرا کند. عنصر اصلی در این میان عبارت است از اینکه برای تبدیل شدن به یک رهبر استراتژیک باید خلاقیت داشته باشید و برای نیل به این هدف باید شروع به تفکر و عمل استراتژیک کنید. این موقعیت خوبی است تا براساس علایق تان مسیری را انتخاب کنید که به خاطر جنبه‌های اصلی حرفه خود آنها را نادیده می‌گرفتید. زیاد مهم نیست حوزه تخصص شما چه باشد. باید در زمینه دیگری متخصص شوید که با آنچه انجام می‌دادید فاصله داشته باشد. این مساله ابتدا، شاید کمی غیرطبیعی به نظر برسد و ممکن است وقت و انرژی زیادی را صرف آن کنید، اما بدانید که شما در آنچه انجام می‌دهید آنقدر صلاحیت‌دارید که هر چیز جدیدی را که در حوزه دیگری می‌آموزید، به دانسته‌های پیشین خود مرتبط سازید.

هر روز مطالعه کنید

اولین عنصر فرعی و مکمل برای آنکه یک متفکر استراتژیک شوید مطالعه کردن است. پس توصیه می‌‌شود که عادت مطالعه روزانه را بسط دهید. البته نیازی نیست زمان طولانی باشد و 30دقیقه مطالعه کافی است. علاوه‌بر این، نباید تنها به خواندن کتاب‌های عمومی مدیریت و تخصصی بازرگانی اکتفا کنید، بلکه کتاب‌های عمومی در زمینه تاریخ، سیاست، اقتصاد، موضوعات اجتماعی و غیره و حتی کتاب‌های علمی تخیلی را نیز بخوانید. یک مدیر استراتژیک کسی است که به جدیدترین و نوآورانه‌ترین روش‌های انجام کار آگاهی دارد و آنها را به زیردستانش منتقل می‌کند. چنین مدیری می‌تواند به تکیه گاه مطمئنی برای کارکنان و پاسخگویی به نیازهای فکری شان تبدیل شود. تبدیل شدن مطالعه به یکی از عادات روزمره مدیران مزیت دیگری نیز دارد و آن اینکه مطالعه می‌تواند به بخشی از فرهنگ سازمانی تبدیل شود و کارکنان نیز به سمت مطالعه و به روز رسانی اطلاعات و دانسته‌های خود گرایش پیدا می‌کنند.

نوشتن را شروع کنید

برای پیشرفت کردن در کارتان لازم است دست به قلم شوید. اما ممکن است بپرسید که در مورد چه باید نوشت؟ پاسخ این است که درباره هر چیزی که دوست دارید. برای شروع نخستین موضوع را از یکی از کتاب‌هایی که جدیدا خوانده‌اید انتخاب کنید. بدانید که هرچه بیشتر بنویسید بهتر است. اگر فراتر بروید و آنچه را که می‌نویسید به چاپ برسانید، بهتر است. یک مثل قدیمی است که می‌گوید تا وقتی چیزی ننویسید، واقعا آن را درک نمی‌کنید، پس نوشتن سبب بالا رفتن درک شما از موضوعات می‌شود. بسیاری از مدیران و رهبران بزرگ و تاثیرگذار جهان عادت به نوشتن دارند و کتاب‌ها و مقالات متعددی را منتشر می‌کنند، آن هم نه به خاطر انگیزه‌هایی همچون شهرت یا رقابت کردن با همقطارانشان، بلکه به خاطر متمرکز کردن افکار و تشریح آینده‌ای که قصد ساختنش را دارند.

استراتژی مدیریت خرید سازمانی

استراتژی مدیریت خرید سازمانی

75 درصد از مدیران ارشد تدارکات (CPO) معتقدند که در 5 سال آینده استراتژی خرید دیجیتال را ارائه می‌دهند. استراتژی مدیریت خرید سازمانی متداول ترین مفهوم جامعه تدارکات است. با این حال فرآیند ایجاد یک استراتژی خرید قوی و مرتبط، هرچند کار آسانی نیست.

استراتژی مدیریت خرید سازمانی چیست؟

اصطلاح استراتژی مدیریت خرید سازمانی به یک برنامه بلندمدتی اشاره می‌کند تا به طور مقرون به صرفه منابع لازم را از لیستی از فروشندگان کارآمد بدست آورید که با رعایت شرایط خرید، کالاهای با کیفیت را به موقع تحویل می‌دهند. به طور معمول، یک استراتژی خرید به عوامل متعددی مانند جدول زمانی خرید، بودجه موجود، کل هزینه مالکیت (TCO)، خطرات احتمالی و موارد دیگری بستگی دارد. استراتژی مدیریت خرید سازمانی، اغلب بر گزینه‌هایی مانند کاهش هزینه‌ها، کاهش خطرات و گسترش ارگانیک تمرکز می‌کند. بر اساس یک نظرسنجی اخیر، 78 درصد از CPO‌ها در سراسر جهان کاهش هزینه را به عنوان اولویت اصلی استراتژی خرید خود تشخیص می‌دهند. بسته به الزامات تجاری خود، سازمان‌ها می‌توانند تمرکزشان را بر یک اولویت یا بیش از یک اولویت قرار دهند.

انواع استراتژی‌های خرید

 • کاهش هزینه
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت و بهینه سازی تامین کننده
 • خرید سبز
 • منابع جهانی
 • مدیریت کیفیت جامع

مراحل ایجاد یک استراتژی خرید موثر

یک استراتژی مدیریت خرید سازمانی قوی خطاها را به حداقل می‌رساند. فرصت‌های پس انداز را مشخص می‌کند. هزینه‌های کلاهبرداری را حذف و از رعایت سیاست اطمینان می‌یابد. در زیر نه مرحله اصلی در تلاش برای دستیابی به یک استراتژی خرید موفق ذکر شده‌اند:

1- پیاده سازی نرم افزار خرید

به دلیل خطاهای انسانی و تاخیر در پرداخت، سازمان‌هایی که به صورت دستی مراحل خرید را انجام می‌دهند، بیشتر هزینه می‌کنند. نرم افزارهای خرید با حذف ورودی دستی اطلاعات و ناکارآمدی‌های مرتبط، بهره وری کارکنان را بهبود می‌بخشند برای مدیران استراتژی و خطاها را کاهش می‌دهند. این امر به تسهیل روند خرید و پرداخت پایان به پایان کمک می‌کند.

2- تجزیه و تحلیل هزینه‌های سازمانی

اولین قدم برای توسعه یک استراتژی خرید، تجزیه و تحلیل فرهنگ هزینه‌های موجود در سازمان شما است. برای انجام این کار، باید داده‌ها را از ذینفعان داخلی، تأمین کنندگان و همه طرف‌های دیگری که در فرآیند مدیریت خرید سازمانی دخیل هستند، بدست آورید. داده‌های به دست آمده در این مرحله، نه تنها به عنوان یک پایگاه دانش در سازمان شما عمل می‌کنند، بلکه به عنوان پایه استراتژی خرید نیز عمل خواهند کرد. از ابزارهایی مانند هزینه کل مالکیت (TCO) می‌توان برای شناسایی و تجزیه و تحلیل هزینه‌های اغلب نادیده گرفته شده یا ناشناخته ای که یک کالا و خدمات علاوه بر قیمت اولیه خرید آن متحمل می‌شود، استفاده کرد.

3- تعیین نیازهای تجاری

برای طراحی یک استراتژی خرید قوی که بهترین نتایج را ارائه دهد، درک نیازهای سازمان به طور واضح ضروری است. این تجزیه و تحلیل مبتنی بر واقعیت به شما کمک می‌کند تا استراتژی خرید خود را در سایر عملکردها و اهداف تجاری تراز و اولویت بندی کنید. یک بحث ساده اگر بشود که وضعیت موجود را به چالش می‌کشد و بدیهیات را زیر سوال می‌برد، فرصت‌های پس انداز بیشتری را آشکار می‌کند. ابزارهایی مانند ماتریس موقعیت یابی دسته، می‌توانند به سازمان‌ها در شناسایی الزامات کلیدی کسب و کار که در توسعه استراتژی تدارکات آن‌ها کمک کرده، کمک کنند.

4- ارزیابی شرایط بازار

هنگامی که تجزیه و تحلیل داخلی تعیین نیازهای کسب و کار به پایان می‌رسد، گام آشکار بعدی این است که به جنبه‌های خارجی امور نگاه کنیم، بازارهای عرضه و شرایط آن‌ها. در اینجا، داده‌های لازم باید از تأمین کنندگان بالقوه جمع آوری شوند. برای اطمینان از ارتباط، سازمان‌ها باید اطمینان حاصل کنند که داده‌های جمع آوری شده در طول زمان به روز هستند. تعدادی از روش‌ها مانند پنج نیروی پورتر و تجزیه و تحلیل SCOPE در طول این تجزیه و تحلیل مفید خواهند بود. اگر از بهترین شیوه‌های خرید برای شناخت بهتر بازار و تامین کنندگان خود پیروی کنید، این مرحله نسبتاً آسان خواهد بود.

5- تعیین اهداف مشخص

هنگامی که نیازهای کسب و کار مشخص شدند، زمان آن فرا رسیده است که دیدگاه روشنی از آنچه که باید به آن برسیم، ارائه دهیم. داده‌های جمع آوری شده در مراحل قبلی، می‌توانند برای تعیین خطوط فرآیند خرید شما استفاده شوند. پس از تعیین این موارد، آن‌ها را به ترتیب نزولی که هر کدام بر خط نهایی سازمان شما تأثیر می‌گذارند، مرتب کنید. از ابزارهایی مانند تجزیه و تحلیل سوات، می‌توان برای شناسایی وضعیت فعلی توابع خرید خود استفاده کرد. به عنوان مثال، اگر شما نیاز به کاهش هزینه‌های مربوط به خرابکاری دارید، باید نرم افزاری خریداری کنید که روند را شفاف می‌کند.

6- تعریف سیاست‌های تدارکات

اکنون که می‌دانید چه مواردی باید مورد توجه قرار گیرند، وقت آن است که لیستی از بهترین شیوه‌های خرید تهیه کنید که ناکارآمدی‌های موجود را از بین می‌برد. شما می‌توانید با اصلاح خط مشی تدارکات خود برای رسیدگی به خطرات مشخص شده در طول تجزیه و تحلیل سوات، این فرآیند را آغاز کنید. وقتی در حال طراحی خط مشی خرید برای مشاغل خود هستید، بهتر است از شروع از ابتدا اجتناب کنید. در عوض، می‌توانید برای مدیران استراتژی الگوهای خط مشی تدارکات موجود را متناسب با نیازهای تجاری سازمان خود تنظیم نمایید. در حالت ایده آل، سیاست‌های تدارکات نیاز به راهنمایی در مورد شیوه عادلانه برای همه افرادی که در این فرآیند دخیل هستند و همچنین راهکارهایی برای نقض احتمالی، دارد.

7- تهیه یک استراتژی خرید

با کمک داده‌ها و اطلاعاتی که به دست آورده‌اید، یک استراتژی خرید تهیه کنید. در اینجا لازم است اهداف مورد نظر و تاکتیک‌هایی که برای دستیابی به آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، ذکر شوند. اهداف باید قابل اندازه گیری، حساس به زمان و واقع بینانه باشند. برنامه تاکتیکی روش‌هایی که برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده برای مدیران استراتژی مورد استفاده قرار می‌گیرد را فهرست می‌کند. یک استراتژی مدیریت خرید سازمانی، همچنین می‌تواند یک ایده بزرگ را دربر بگیرد که در نهایت مرزهای امکان را پیش می‌برد.

8- ایجاد یک استراتژی خرید دیجیتال

با کمک داده‌ها و اطلاعات بدست آمده از مراحل قبلی، باید یک استراتژی خرید دیجیتال تهیه کنید. در این مرحله، سازمان‌ها باید فناوری خرید، استراتژی، فرایند، استعدادها، مهارت‌ها و سیستم‌های پشتیبانی خود را تغییر دهند. پیاده سازی استراتژی خرید دیجیتال باید در اولویت قرار گیرد، زیرا به سازمان‌ها این امکان را می‌دهد تا زمان بیشتری را با تأمین کنندگان و بخش استراتژیک تدارکات بگذرانند، نه بر روی وظایف و معاملات اداری. یک استراتژی خرید دیجیتال به مشاغل کمک می‌کند تا منابع مورد نیاز خود را برای به دست آوردن منافع بزرگ تر به کار گیرند و روند خرید خود را چابک کنند.

9- استراتژی را اجرا، مدیریت و اصلاح کنید

هنگامی که یک استراتژی دیجیتالی ایجاد شد، مرحله بعدی اجرای آن است. همانطور که استراتژی اجرا برای مدیران استراتژی می‌شود، نیاز به مشارکت سایر عملکردهای تجاری (منابع انسانی، مدیر، فروش و امور مالی) دارد. پس از اجرای استراتژی خرید دیجیتال، باید پیشرفت و موفقیت پیاده سازی را ردیابی و اندازه گیری کنید.

چارچوب استراتژی مدیریت خرید سازمانی

 • بیانیه استراتژی: اساس و منطق
 • نتایج مطلوب: قابل تحویل
 • بازه زمانی: مهلت‌ها
 • برنامه تاکتیکی: نحوه اجرای استراتژی
 • اقدامات: معیارهای مورد استفاده برای ارزیابی فرآیند
 • ابزارهای مورد استفاده: TCO، تجزیه و تحلیل سوات، پنج نیروی پورتر، ماتریس موقعیت یابی دسته، تجزیه و تحلیل SCOPE ، تجزیه و تحلیل استخوان ماهی و سایر.

از قدرت اتوماسیون در استراتژی مدیریت خرید سازمانی استفاده کنید

یک استراتژی مدیریت خرید سازمانی ساخت یافته، وضعیت موجود را به چالش می‌کشد و رویکردهای جدیدی که صرفه جویی در هزینه‌ها و کارآیی فرآیندها را نشان می‌دهند را برجسته می‌کند. استفاده از ابزارهای اتوماسیون فرآیند برای اجرای استراتژی و نظارت بر پیشرفت آن، مزایای بلند مدت قابل توجهی را به دنبال خواهد داشت. آن‌ها فرآیندهای تدارکاتی پیچیده را خودکار برای مدیران استراتژی می‌کنند، در حالی که خطرات و خطاها را به حداقل می‌رسانند.

خدمات فرازتدبیر

مدیریت استاتژیک ، برنامه ای هماهنگ ، جامع و پیوسته است که استعداد های ممتاز سازمان را با محیط ارتباط می دهد و منظور آن از تحقق هدف های سازمان در چارچوب اجرای صحیح مدیریت است.

اولین قدم در تدوین مدیریت استراتژیک در سال های آخر دهه 1950 برداشته شد. مدیران روشی ابداع کردند که برای کجایی و چرایی حرکت سازمان خود ، در آینده تصمیم گیری کنند، قسمت تحلیلی این روش را طراحی استراتژی نامیده و فرآِند طراحی گروهی آن رابرنامه ریزی استراتژیک خوانده اند.

دومین قدم در اوایل دهه 1970 برداشته شد، زمانی که مدیران کشف کردند که با هر تغییر گسسته در استراتژی سازمان، شکل گیری درون سازمانی شرکت نیز بایستی دگرگون می شد، این فرآیند برنامه ریزی توانمندی نامگذاری شد.

سومین قدم در سال های آخر دهه 1970 و در واکنش نسبت به نظرات روزافزون تغییرات ناگهانی در محیط برداشته شد. برای مواجه شدن با این دگرگونی ها موسسات بازرگانی شروع به استفاده از فن واکنش استراتژیک در زمان واقعی کردند، و آن را مدیریت مساله نامیدند.

استراتژی را به مفهوم کلمه می توان سوق دادن، بردن، فرستادن و پاییدن ، بیان کرد. در فرهنگ عمید استراتژی به معنی علم اداره کردن و حرکت برای مدیران استراتژی برای مدیران استراتژی ارتش در جنگ آورده شده است.

اولین متفکری که به مفهوم استراتژی اشاره کرد، فیلسوف چینی به نام سن تسو بود که رساله اش در 400 سال قبل از میلاد مسیح تحت عنوان "هنر جنگ" نگاشته است و به عنوان پدر استراتژی شناخته می شود.

استفاده از مفهوم استراتژی در حیطه سازمان و برای مدیران استراتژی مدیریت در نیمه دوم قرن بیستم میلادی آغاز شده است و در اصل به معنای ایجاد تحول در یک سازمان یا یک مجموعه مورد توجه قرار گرفته است.

استراتژی در واقع یک طرز تفکر و روش اندیشیدن است که هدف آن تنظیم و تدوین یا طبقه بندی و سیستماتیک کردن حرکت است که می بایستی بر حسب تقدم و توالی ویژه ای انجام شود.

در حقیقت استاتژی نیز مانند سایز شاخه های علم مدیریت مجموعه ای از اصول و قواعد است که شناخت و توان به کار گیری آن ها به مدیران توانایی بهتری در ادارع کردن سازمان می بخشد. در محیط کسب و کار یک استراتژی از طریق کشف فرصت های حامل ارزش برای مشتری و پاسخگویی بهتر از رقیب به آن برای سازمان مزیت رقابتی می آفریند و این کارکرد اصلی استاتژی در یک سازمان است.

عوامل اصلی تشکیل دهنده استراتژی

عوامل اصلی تشکیل دهنده استراتژی با توجه به امکانات، موقعیت ها و مشکلات هر سازمان متفاوت و تغییر پذیر است و به دو دسته عوامل درونی و عوامل خارجی سیستم تقسیم می شوند و شامل موارد زیر هستند:

 1. تعیین اهداف غایی سازمان
 2. تعیین جایگاه سازمان در محیط برون سازمانی
 3. داشتن هدف های بلند مدت در راستای ارزش ها و باور های سازمان
 4. تعیین رسالت و شخصیت سازمان
 5. نگرش بلند مدت در تخصیص منابع و تصمیم گیری
 6. ضرورت انسجام درون سازمانی و تعهد مشترک عمومی در قبال برنامه و مسیر حرکت سازمان
 7. ایجاد باور در مدیران و کارکنان و ذی نفعان نسبت به اهداف
 8. اتخاذ سیاست و تاکتیک هایی به عنوان وسیله ای برای تحقق هدف های سازمانی

فرآیند مدیریت استراتژیک

مدیریت استراتژیک بخشی از فرآیند کلی مدیریت سازمان ها است ، به عبارت دیگر اگر به سازمان به صورت سلسله مراتبی توجه شود ، مدیریت استراتژیک در برگیرنده حیطه مدیریتی ویژه ای است که مدیریت عالی به آن مشغول است و از دو عنصر تفکر استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک تشکیل شده است.

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا